Nu skonas marken även vid gallring

Södra skog som tidigare har infört markskoningsgaranti i slutavverkning utökar nu med en ny gallringstjänst med markskoningsgaranti. Bild: MATS SAMUELSSON

Södra skog som tidigare har infört markskoningsgaranti i slutavverkning utökar nu med en ny gallringstjänst med markskoningsgaranti. Bild: MATS SAMUELSSON

SVERIGE (JB)

Maskiner i naturen påverkar men det går att minimera skadorna på marken. Södra har nyligen infört en ny gallringstjänst med markskoningsgaranti och kvalitetsgaranti. En välskött skog ger en högre avkastning och bidrar med mer än så.

Körskador i skogsbruket har uppmärksammats de senare åren och åtgärder för att minska dessa har ökat. Södra skog som tidigare har infört markskoningsgaranti i slutavverkning utökar nu med en ny gallringstjänst med markskoningsgaranti. I pressmeddelandet från Södra har man en bestämd formulering rörande körskador: ”Körskador är något som varken allmänhet, skogsägare eller Södra vill se i skogsbruket. Södra har positiva erfarenheter av införandet av markskoning i slutavverkning 2013 och det var därför ett naturligt steg att även utvidga den till gallringstjänsten”.

Det finns mycket att skydda även i en ordinär skog. Där kan finnas fornlämningar, vatten och annat som lätt tar skada. Vad innebär den här nya gallringstjänsten?
– Vi har jobbat med det här länge, berättar Håkan Larsson, affärsområdeschef Södra skog. Att inte skada fornlämningar, vatten, stigar och sådant är självklart för oss. Det nya är att inte göra för stora avtryck på mark som inte berörs av själva gallringen. All mark i, till och från gallring ska skonas.

– Genom att lägga ris, dra vägar där de passar bäst vilket inte alltid är närmaste vägen, lägga stockmattor om det behövs kan man skona marken. Vi har flera åtgärder.

– Ingen vill ju göra skada i naturen. Vi har jobbat med det här i slutavverkning i två år och nu kommer det även i gallring.
Södra har under något år använt sig av tre pilotområden för att utveckla den nya gallringstjänsten av både en markskoningsgaranti och en kvalitetsgaranti. Pilotområdena har varit Vimmerby, Broby och Kinna.

Kom det fram några resultat från pilotområden som överraskade er?
– Nej, inte direkt. Vi gjorde tidigare samma sak för att utveckla markskoningsgarantin för slutavverkning. Det var väl mest insikten om hur enkelt det ofta är som förvånade. Med sådant som utbildning och planering kommer man väldigt långt, att till exempel några meters förflyttning av en väg kan göra en stor skillnad och att prata om sådant här i gruppen.

– Kör man på slentrian och börjar i ett hörn så tänker man inte på det här och hamnar kanske i ett surhål rätt som det är. Med lite förberedelser som att lägga vägar på torra partier undviker man det.
– Först av allt gäller det att undvika skador. Man planerar, förbereder, klassar marken i tre klasser. Marken klassas i fast mark, ordinär mark och sådan som måste ha tjäle eller torrperiod för att köras på. Brist på tjäle driver fram sådant här. Det gäller att anpassa metoderna.

Vet du hur det är med andra skogsbolag? Har de också kvalitetssäkrad markskonings-garanti?
– Södra är först med det här på slutavverkning, skogsbränslehantering och nu även gallring. Ingen är betjänt av skador. Maskiner i naturen ger alltid en påverkan. Det gäller att minimera den.

Det sägs att just gallring är eftersatt på många håll. Håller du med om det?
– Ja, vi jobbar mycket för det och det finns mer att göra för skogsägarna. Södra har infört gallringspremier. Vi jobbar för avsättning. Man måste vara aktiv i sitt skogsbruk.

Håkan Larsson understryker vikten av skogen och dess skötsel. Det är angeläget i flera avseenden:
– 50 hektar välskött skog kompenserar för 40 svenskars koldioxidutsläpp. Skogsskötsel är viktigt för ekonomin, sysselsättningen och klimatet.

Text: BO BÄCKMAN

Share