Miljö viktig del i jordbrukarstödet

Nya ettåriga ersättningar är några av nyheterna för 2023

2023 är starten på en helt ny jordbrukspolitik som ska gälla de kommande fem åren. Bild: PIXABAY

SVERIGE (JB)

Från 2023 har jordbrukspolitiken i Sverige och resten av EU fokus på miljö och hållbarhet samt konkurrenskraftiga företag. Mycket är sig likt från tidigare år, men det finns också en del… nyheter.

Lantbruket spelar en viktig roll för att vi ska kunna hantera utmaningar som klimatförändringar och hotad biologisk mångfald. Miljön och klimatet har en tydlig roll i jordbrukspolitiken och flera av stöden är utformade för att stödja miljömålen, exempelvis genom att minska kväveläckage och binda kol i marken.

En annan aspekt är jordbrukets ekonomi, för att kunna ha en konkurrenskraftig, motståndskraftig och diversifierad jordbrukssektor som garanterar livsmedelsförsörjningen.
– Utöver lantbrukets arbete för att förbättra miljö och klimat så behövs insatser för att stödja ett konkurrenskraftigt och lönsamt jordbruk. Jordbrukarstöden är en viktig del i att ge våra svenska lantbrukare bättre möjlighet att leverera hållbar mat även i framtiden och bibehålla en robust livsmedelsförsörjning såväl i goda tider som i kris, säger Peter Krause, sektionschef på jordbrukarstödssektionen.

2023 är startåret för en helt ny jordbrukspolitik som ska gälla de kommande fem åren och jordbrukarstöden är viktiga för Östergötland ur flera aspekter.
– Det östgötska lantbruket bidrar med många viktiga värden för vårt län. Närodlad mat av god kvalitet, bevarande av natur- och kulturmiljövärden, jobb på landsbygden och mycket mer. Jordbrukarstöden är en stor del i att ge lantbruket fortsatta förutsättningar att leverera de värdena, säger Kristoffer Hellberg, enhetschef för Enheten för jordbrukarstöd.

Det finns ett antal nyheter i årets ansökan. En är att det som tidigare kallades tvärvillkor nu heter grundvillkor. De flesta grundvillkoren är oförändrade jämfört med tvärvillkoren, men det finns en del nya villkor och en del av dem är sådana som redan finns i svensk lagstiftning.

Det finns också större möjligheter för lantbrukare att ändra i sin ansökan från 2023. Det beror på att Jordbruksverket och länsstyrelserna regelbundet kommer att använda satellitbilder för att följa upp all jordbruksmark i Sverige, för att se att de uppfyller vissa grundläggande krav för att ge rätt till stöd.

För att det ska bli enklare för unga att starta eller ta över lantbruksföretag har man tagit bort en del villkor i startstödet. I stödet till unga jordbrukare höjs gränsen för hur många hektar man kan få stöd för.

Ettåriga miljö- och klimat – ersättningar är en nyhet som beslutats på EU-nivå. Från och med i år är ersättningen för ekologisk produktion ettårig. Ersättningen för ekologisk produktion var tidigare två olika ersättningar, en för att ställa om och en för att producera ekologiskt. Från och med i år slås dessa ersättningar ihop till en ettårig ersättning. Alla förändringar av jordbrukarstödet finns att läsa om på Jordbruksverkets hemsida.

Text: TOBIAS PETTERSSON

Share