Mål för fossilfritt lantbruk 2030 i ny färdplan

Fossilfritt lantbruk år 2030. Det är målet i den färdplan för fossilfri konkurrenskraft som LRF tillsammans med Lantmännen, Arla och HKScan tagit fram för lantbruket inom ramen för regeringsinitiativet Fossilfritt Sverige.

– Vi har satt ett modigt mål om fossilfrihet till 2030 och det kommer bli en tuff resa. Marginalerna för våra företagare i branschen är pressade och för att nå framgång måste både politiken och samhället stå bakom oss. Jobbar vi tillsammans mot det här målet med säkrad lönsamhet och konkurrenskraft i branschen så har vi goda chanser att lyckas, säger Palle Borgström, förbundsordförande för LRF.

Lantbruket är fortfarande till stor del beroende av fossil energi. Det används i arbetsmaskiner, teknik och uppvärmning. Idag är en fjärdedel av energikonsumtionen fossilfri men nu vill branschen öka tempot och målet är att vara 100 procent fossilfritt inom drivmedel, värme och torkning år 2030.

Färdplanen inkluderar även möjligheten att på sikt kunna välja fossilfri mineralgödsel. Lantmännen och Yara driver till exempel ett utvecklingsprojekt för att inom några år kunna lansera mineralgödsel som tillverkats med förnybar elektricitet istället för fossil naturgas.

Lantbruket bidrar också i klimatarbetet genom att binda koldioxid och kan också själva bidra till produktion av förnybara drivmedel och hållbara material som ersätter plast, betong och olja. Men för att målen ska kunna uppnås krävs även stöd från politiskt håll. Offentliga kök måste gå före och upphandla inhemsk klimatsmart producerade livsmedel och flera beslut om styrmedel krävs även på nationell nivå. Bland annat:

1. Biopremie – den ersättning som utgår till dieselanvändning ska också gälla för de som ställer om till fossilfria drivmedel, för att dessa inte ska missgynnas ekonomiskt.
2. Stimulansåtgärder för inhemsk produktion av hållbara förnybara drivmedel.
3. Ambitiös reduktionsplikt i nivå med Energimyndighetens förslag så att Sverige får stabila spelvillkor för inhemskt producerade biobränslen.

Share