”Löser inte naturkrisen i skogen”

Naturskyddsföreningen kritisk mot regeringens skogsproposition

Naturskyddsföreningen anser att regeringens nya proposition om skogen inte löser de problem som finns i det svenska skogsbruket. Föreningen är också kritisk till förslaget att… områdesskyddet i skogen i huvudsak ska utgå från frivillighet, vilket kan leda till att områden med höga skyddsvärden inte skyddas. Men det finns också några ljuspunkter, som exempelvis flera ersättningsmodeller till markägare. Det som nu krävs är en ny politik och lagstiftning för skogen.

– Vi befinner oss mitt i en naturkris, där den biologiska mångfalden i skogen utarmas i snabb takt. Tyvärr levererar inte regeringens proposition några konkreta förslag på hur skogsbruket ska förändras för att lösa krisen, vilket kan förklaras av att skogsutredningen fick begränsade direktiv. Nu måste regeringen ta ett helhetsgrepp över skogspolitiken och den svenska lagstiftningen om skogen, säger Johanna Sandahl, ordförande i Naturskyddsföreningen.

Naturskyddsföreningen konstaterar att regeringens proposition (2021/22:58) om skogen inte löser de målkonflikter som finns i dagens regelverk för skogsbruket. Inte heller levererar propositionen några konkreta förslag som säkerställer att skogsbruket lever upp till de krav på ett förebyggande och hållbart skogsbruk som EU kräver.

Skogsägarna ska idag följa både skogsvårdslagen och delar av miljöbalken parallellt. Hänsynskraven i skogsvårds – lagen är dock lågt ställda och svarar inte upp mot minimikraven i miljöbalken. Detta leder till att många skogsägare upplever oklarhet om vilka krav lagstiftningen egentligen ställer och därmed en otydlighet kring sin brukanderätt av skogen. Det leder i sin tur till att äganderätten upplevs som hotad.

Samtidigt uppnår inte det svenska skogsbruket vare sig miljökvalitetsmålen eller EU:s naturvårdsdirektiv, och inte heller kraven i den svenska miljölagstiftningen uppfylls.
– Samtalet mellan Centerpartiet, Socialdemokraterna och Miljöpartiet borde ha handlat om hur skogsbruket och myndigheterna ska kunna komma till rätta med otydligheter i lagstiftningen och det faktum att skogsbruket inte lever upp till EU:s direktiv och miljöbalkens krav. Detta gäller inte minst bristerna i implementeringen av miljöbalkens kunskapskrav, något som skogsutredningen tittat på, säger Johanna Sandahl.

Både skogsutredningen och artskyddsutredningen har visat att kunskapskravet i miljöbalken gäller även för skogsbruket. Här presenterade skogsutredningen ett tydligt förslag för att komma till rätta med den bristande implementeringen. Detta har dock inte beaktats i skogspropositionen.

– Rättsläget i denna fråga är glasklart. Kunskapskravet gäller för skogsbruket och det är med detta skogsägaren som har ansvar för att ta fram kunskap om naturvärden i skogen och hur dessa värden påverkas av det skogsbruk som planeras, säger Johanna Sandahl.

Naturskyddsföreningen är vidare kritisk till regeringens förslag att arbetet med områdesskydd ska utgå från frivillighet som princip. Enligt föreningen riskerar det att leda till att många områden med höga naturvärden inte skyddas, inte minst eftersom frivilligheten kommer att ställa mycket höga krav på skogsägarna.
– För att skydda områden med högst naturvärden på ett effektivt och långsiktigt sätt behövs i första hand kunskap om var dessa områden finns samt ett landskapsperspektiv för att de skyddade områdena ska ge mest nytta för naturvården. Det behövs även skyddsformer som anpassas efter olika skogsägares villkor och förutsättningar och som samtidigt garanterar ett långsiktigt, kvalitetssäkrat och transparent skydd. Det kommer bli en enorm utmaning för staten att säkerställa ett effektivt skogsskydd med den föreslagna modellen, inte minst blir det nu upp till bevis för skogsägarna att bidra till detta, säger Johanna Sandahl.

Men det finns några ljuspunkter för skogen i regeringens proposition. Förslagen om olika ersättningsmodeller för skogsägare, förslaget om bildande av nya nationalparker, förslaget att staten ska vara ett föredöme för ett hållbart skogsbruk liksom att regeringen slår fast att inga skyddsvärda skogar ska avverkas välkomnas av Naturskyddsföreningen.

Källa: Naturskyddsföreningen

Share