Livsviktiga holmar och rösen

Nu ska Länsstyrelsen Östergötland kontrollera åkerholmar, odlingsrösen och stenmurar så att dessa viktiga livsmiljöer för hotade växter och djur bevaras.

ÖSTERGÖTLAND (JB)

Stenmurar, odlingsrösen och åkerholmar är viktiga för hotade växter och djur. Nu ska Länsstyrelsen Östergötland kontrollera att dessa livsmiljöer bevaras.

Vissa livsmiljöer som är viktiga för hotade växter och arter har ett så kallat biotopskydd, vilket innebär att de inte får tas bort eller skadas. Det kan handla om stenmurar, odlingsrösen, diken, våtmarker och åkerholmar.
– Gemensamt för de här miljöerna är att de är en bristvara i det moderna odlingslandskapet. Biotopskyddade miljöer bidrar till en högre biologisk mångfald i landskapet och skapar förutsättningar för viktiga ekosystemtjänster, till exempel pollinering, säger Adam Bergner, naturvårdshandläggare på Länsstyrelsen Östergötland.

Under vecka 37 kommer Länsstyrelsen Östergötland att göra kontroller för att säkerställa att de skyddade miljöerna inte har skadats eller tagits bort. Liknande kontroller genomförs i sex andra län som en del i en nationell tillsynsinsats.
– Syftet med insatsen är att dokumentera och föra en dialog med markägaren för att försöka åstadkomma rättelse. Om ett biotopskydd olovligen har skadats eller tagits bort ska det återställas, säger Adam Bergner.

Share