Krav på egenkontroll i skogsvårdslagen

Skogsvårdsstyrelsen

Skogsstyrelsen föreslår till regeringen att krav på egenkontroll införs i skogsvårdslagen. Det innebär att den som utför åtgärder i skogen exempelvis blir skyldig att kontrollera att skogsvårdslagens regler om hänsyn till natur- och kulturmiljövärden följs.

Skogsstyrelsen föreslår att bestämmelser om egenkontroll läggs till i skogsvårdslagen. Detta finns redan i miljöbalken och innebär att en verksamhetsutövare är skyldig att kontrollera sin verksamhet och att de lagar och regler som finns följs. Verksamhetsutövare kan antingen vara en enskild skogsägare eller ett företag.

Tanken är att de nya bestämmelserna ska vara ett stöd för verksamhetsutövaren att följa bestämmelserna i skogsvårdslagen samt bidra till bättre kvalitet och uppföljning av miljöhänsynen i skogen.

– Om krav på egenkontroll införs i skogsvårdslagen kan Skogsstyrelsen i sin tillsyn följa upp vad i egenkontrollen som inte fungerat och därmed bidra till att samma fel inte begås igen, säger Emil Bengtsson, tillsynsansvarig, Skogsstyrelsen.

Förslaget innebär bland annat att den som genomför skogliga åtgärder, till exempel en avverkning, ska planera och kontrollera sin verksamhet för att motverka eller förebygga påverkan på natur- och kulturmiljöer. Likaså blir man skyldig att genomföra förbättringar om egenkontrollen brister.

– På sikt menar vi att verksamhetsutövarnas egenkontroll kan leda till att skador och bristande miljöhänsyn både förebyggs och begränsas. Vi vet till exempel att hänsynen till vissa biotoper och kulturmiljöer samt transporter över vattendrag behöver förbättras. Här kan egenkontroll vara ett bra stöd, säger Emil Bengtsson.

Skogsstyrelsens förslag kommer att skickas till regeringen som ett underlag till den översyn av skogsvårdslagen som regeringen aviserat.

I förslaget som gick ut på remiss under våren föreslogs också att ansvaret för att anmäla en avverkning ska kunna ligga på någon annan än markägaren. Detta förslag ska utredas ytterligare och Skogsstyrelsen räknar med att ha ett färdigt förslag i december.

Share