Hållbart med avverkning

Högst 100 miljoner skogskubikmeter per år kan avverkas mellan år 2020 och 2030 om skogsbruket ska vara på en hållbar nivå. Det finns också utrymme att öka virkesanvändningen i Sverige och utvinna mer biobränsle. Det visar Skogsstyrelsens och SLUs skogliga konsekvensanalyser som nu är klara.

Skogsstyrelsen och SLU presenterar ett antal olika scenarier i vilka Sveriges skogar används och sköts på olika sätt och vad det får för konsekvenser för bland annat virkestillgång och skogens ekologi på 100 års sikt.

Dessutom presenteras virkesbalanser i Sverige fram till 2030 där faktisk avverkning, virkestillförsel, virkesanvändning och potentiell avverkning för rundvirke och skogsbränslen analyseras och jämförs.

– Skogen är en fantastisk resurs som vi ska bruka hållbart. Vi står idag inför olika vägval och här är de olika scenarierna ett bra beslutsunderlag för hur skogens alla värden kan användas på lång sikt, säger Monika Stridsman, generaldirektör Skogsstyrelsen.

Skogsstyrelsen bedömer att med nuvarande förutsättningar kommer den högsta hållbara avverkningsvolymen – ur ett ekonomiskt, miljömässigt och socialt perspektiv – för perioden 2020-2029 att ligga i intervallet 95-100 miljoner skogskubikmeter per år. Det betyder att den faktiska avverkningen i genomsnitt per år för hela perioden inte bör överstiga denna volym. Idag ligger avverkningsnivån på 91,5 miljoner skogskubikmeter.

Vidare finns det utrymme för att öka den totala användningen av rundvirke fram till 2030 jämfört med 2013 utan att öka importen. Framförallt är det användningen av lövträd som kan öka. Geografiskt är det främst i norra Sverige som det finns ett utrymme för ökning. –

Slutsatsen är att vi har ett visst överskott av virke i landet. Ett överskott som kan användas antingen för att öka den industriella virkesanvändningen eller för att öka insatserna för att bevara biologisk mångfald, säger Magnus Fridh, skoglig expert, Skogsstyrelsen.

En tredje slutsats är att det under perioden 2020-2029 finns möjlighet att öka användningen av grot, spill i form av grenar och toppar, från avverkningar från dagens nivå på cirka 10 TWh till 30 TWh. Även detta är möjligt främst i Norrland. Konkurrensen från storskalig sopförbränning gör dock att denna utveckling är osäker.

Nyligen diskuterades resultaten på konferensen För framtidens skog i Stockholm där olika företrädare för skogssektorn och ideella organisationer kommenterade resultaten från sina perspektiv.

Frågor som togs upp var Hur mycket skog kan avverkas i framtiden utan att skogsbrukets uthållighet påverkas, Vad blir effekterna på skogens naturvärden samt Hur påverkar klimatförändringar skogen och skogsbruket.

Share