Grundvattnet fortsatt lågt i landet

Stora problem om fjolårets torka återvänder

Men När små och stora vattenmagasin är välfyllda går det att unna sig trevliga vattenlekar när sommaren är som varmast.

NORRKÖPING (JB)

Förra årets torka påverkade grundvattennivåerna runt om i landet. I juli var grundvattennivåerna i Östergötland långt under de normala. En situation som landet inte haft sedan 1976. Grävda brunnar i jord sinade medan borrade brunnar i berg löpte risk för saltvatteninträngning.

I mars detta år har grundvattennivåerna i de små grundvattenmagasinen återhämtat sig tack vare nederbörd och i några av de stora grundvattenmagasinen har en viss återhämtning skett. Men fortfarande ligger nivåerna under eller mycket under det normala i större delen av landet.

För att grundvattennivåerna i de stora magasinen ska uppnå normal nivå krävs mycket nederbörd innan sommaren.
– Nivåerna är för årstiden under de normala. I de stora magasinen är det under det normala i hela landet. I de östra delarna av Svealand, nordöstra Götaland och delar av Östergötland är grundvattennivåerna mycket under det normala för årstiden. Nu i april ser det ut ungefär så som det gjorde i mars, säger Bo Thunholm på Sveriges geologiska undersökning, SGU.

– I de stora vattenmagasinen går det att spåra ett nederbördsunderskott två år till tre år tillbaka i tiden. De stora magasinen till skillnad från de små reagerar mycket långsamt. I de små magasinen kan det handla om veckor eller månader innan de fylls på. Vi har sett att nivåerna i de små magasinen var mycket höga under mars månad. Framför allt i de små magasinen som motsvarar de som har egna brunnar. Men nu har vi fått snabbt sjunkande grundvattennivåer så i dagsläget ligger grundvattennivåerna i de små magasinen generellt sett under det normala i större delen av Götaland och Svealand.

De som har egna brunnar bör vara observant och iakttaga ett visst mått av försiktighet med konsumtionen av vatten. De som historiskt sett vet om problemen med låga nivåer i vattenförsörjningen bör om det är möjligt kontinuerligt mäta vattennivån i brunnen. Det gäller speciellt den som haft sin fastighet under kortare tid och inte känner till vattennivån i sin brunn sedan lång tid tillbaka. Jag rekommenderar dock alla att hålla sig uppdaterad och vara försiktiga med sitt vatten.

– Kommunerna tar vanligtvis vatten genom ytvatten som stora sjösystem. Därför kan det vara bra att den som har kommunalt vatten kollar med kommunens vattenproducent vilka förutsättningar som finns. Det brukar förvisso inte vara några större problem med vattenförsörjning från ytvatten även under torra perioder men det skadar aldrig med ett visst mått av försiktighet, anser Bo Thunholm.

Vad kommer hända med grundvattennivån om det blir en lika torr sommar som förra året?
– Vi måste komma ihåg att förra sommaren var extremt varm och torr. Om det blir en upprepning i år då blir det stora problem med vattenförsörjningen på många håll i landet. Oavsett om vattnet tas från egen brunn eller den kommunala vattenförsörjningen.

Framför allt kommer lantbrukare med stora djurbesättningar att få det mycket svårt eftersom de behöver stora dagliga vattenmängder. Lantbruket är oerhört sårbart om det är brist på vatten. Får vi lika torrt och brist på nederbörd finns det all anledning att känna oro, säger Bo Thunholm.

Stora grundvattenmagasin finns framför allt i stora sandoch grusåsar där jorddjupet är mycket stort. Grundvattnet finns lagrat djupt nere i marken i de stora magasinen. Det krävs mycket nederbörd för att vattenytan ska höjas och det tar lång tid innan höjningen märks. De små magasinen finns i berg eller jord som är tät. De små magasinen är snabbreagerande vilket innebär att vattenytan höjs snabbt vid nederbörd. De flesta som har egna brunnar får sitt vatten från de små magasinen.

Varje månad tar SGU fram grundvattennivåerna i de små och stora magasinen.

På SGU:s hemsida www.sgu.se går det att läsa allt om grundvattennivån samt följa månadens grundvattensituation.

Text och bild: CARINA LARSSON

Share