Fler vill anlägga solcellsparker

Översyn av regelverk behövs för att underlätta gröna omställningen

Solcellsparkerna blir fler och större, men regelverket måste moderniseras. Bild: PIXABAY

ÖSTERGÖTLAND (JB)

I takt med att elpriset ökat har även intresset för solceller stigit. Antalet anmälningar om solcellsparker har ökar explosionsartat, och nu menar många att regelverken behöver… bli tydligare för att gå hand i hand med utvecklingen.

Under senare delen av 2022 har anmälningarna om markanvändning för solcellsparker ökat dramatiskt, som en effekt av den rådande energikrisen, och det mesta tyder på att ökningen kommer fortsätta. Det är flest anmälningar längst i söder, vilket sammanfaller med att behovet är störst i elområde 4, och det är bättre förutsättningarna för solel i söder. I Östergötland närmar vi oss ett 40-tal anmälningar.

Nu har Länsstyrelserna i sydlänen, det vill säga Kronoberg, Kalmar, Blekinge, Halland, Östergötland, Skåne, Jönköping och Västra Götaland, gjort en gemensam kartläggning över solceller på mark, både omfattning av anmälningar, hur vi handlägger dem och synen på regelverk. Otydliga regelverk har nämligen gjort att det kan vara svårt att göra snabba och rättvisa bedömningar.

– Anledningen till att vi gör detta är att vi vill hitta ett gemensamt förhållningssätt och göra det lättare och snabbare att bygga ut alternativa energikällor men också för att solcellsbranschen ska veta vad som gäller. Den gröna omställningen måste göras och solkraften är en del i det arbetet, säger landshövding Carl Fredrik Graf.

Anmälningarna omfattar allt större arealer. Nu finns anmälningar som rör upp till 550 hektar, vilket motsvarar cirka 1000 fotbollsplaner. Dagens regelverk är dock inte anpassade för stora solcellsparker. De behöver utvecklas, både för att länsstyrelserna ska kunna vara effektiva och för att solcellsbranschen ska veta vad som gäller.

Olika intressen står mot varandra och lagstiftningen riskerar att tolkas olika. Det behöver till exempel göras avvägningar mellan möjligheten till jordbruksproduktion och energiproduktion, båda är viktiga för vår försörjning, inte minst i kris. Andra regelverk är till exempel strandskydd vid små diken och dammar, som försvårar hanteringen i vissa regioner. Det är svåra avvägningar och det saknas erfarenheter av hur bedömningar och avvägningar ska göras.

– Förutom att anmälningarna är fler ser vi att många av dem omfattar allt större arealer. Nu finns anmälningar som rör upp till 550 hektar, vilket motsvarar cirka 1000 fotbollsplaner, säger Emma Polder, Länsstyrelsen Östergötland.

I Östergötland är anmälningarna relativt jämnt fördelade över jordbruksmark och skogsmark. Flest anmälningar har vi idag i Norrköpings kommun.

Text: TOBIAS PETTERSSON

Share