Färre sysselsatta

Så såg det svenska jordbruket ut 2020

2020 var antalet sysselsatta i jordbruket 166 300, en minskning med tre procent sedan 2016. Det visar Strukturundersökningen. Bild: ERICH WESTENDARP

SVERIGE (LT)

Under 2020 genomfördes Strukturundersökningen kring det svenska jordbruket, och den visade bland annat att det är viktigt för många jordbruksföretag att ha någon form av… kombinationsverksamhet. Dessutom visade undersökningen att de svenska jordbrukarna blir färre och äldre.

Strukturundersökningen genomförs var tredje eller fjärde år, inte bara i Sverige utan var tionde år även i resten av världen utifrån en överenskommelse i FAO, FN:s organ för jordbruksfrågor.

Behovet av statistiskt underlag inom jordbruksområdet är stort, i ett nationellt perspektiv handlar det om hur jordbruket förändras, jordbrukets roll för landsbygden och sysselsättningen.

Undersökningen ger siffror på en mängd olika saker, som exempelvis viltskador i lantbruksgrödor, priser på jordbruksmark och skörd för ekologisk och konventionell odling.

Man kan även läsa att ungefär 42 procent av de svenska jordbruksföretagen under 2020 ägnade sig åt någon form av kombinationsverksamhet. För 26 procent av dessa företag utgjordes mer än hälften av omsättningen av kombinationsverksamhet.

Den vanligaste formen av kombinationsverksamhet 2020 var arbete på entreprenad, både utom och inom jordbruk. En fjärdedel av samtliga svenska jordbruksföretag bedrev någon form av entreprenadarbete 2020. Entreprenadarbete var dessutom vanligare på de större jordbruksföretagen.

Den näst vanligaste kategorin av kombinationsverksamhet 2020 var ”Turism, uthyrning och andra fritidsaktiviteter” som utövades av drygt åtta procent av jordbruksföretagen. Därefter kom förädling och försäljning av gårdsprodukter samt produktion av förnybar energi.

Geografiskt sett finns störst andel företag med kombinationsverksamhet i Stockholms, Södermanlands och Östergötlands län, där mellan 48-49 procent av företagen ägnar sig åt någon form av kombinationsverksamhet.

Sett till driftsinriktning ägnade sig växtodlande företag åt kombinationsverksamhet i högre grad än företag som var inriktade på husdjursskötsel.

I Strukturundersökningen framgår också att antalet sysselsatta i jordbruket var 166 300 år 2020, en minskning med tre procent sedan 2016 års undersökning. Det var större minskning av sysselsatta i juridiska företag än i enskilda företag. Antalet män minskade med fyra procent och antalet kvinnor med en procent. På längre sikt har dock andelen sysselsatta kvinnor inom jordbruk ökat från 35 procent 2005 till 43 procent 2020.

Åldersmässigt så var 37 procent av företagarna i enskilda företag 2020 äldre än 65 år. För 2016 var motsvarande siffra 34 procent.

Drygt 17 procent av de enskilda företagarna år 2020 var kvinnor, motsvarande en ökning med 1 procentenhet sedan 2016. Andelen kvinnor som är driftsledare i juridiska företag år 2020 var 16 procent, en ökning med 2 procentenheter sedan 2016.

Den som vill fördjupa sig ytterligare i Strukturundersökningen kan gå in på Jordbruksverkets hemsida och läsa mer.

Text: TOBIAS PETTERSSON

Share