Ett berg med stora naturvärden

Hela Omberg är en storartad naturupplevelse

Vid Stocklycke finns Ekoparkscenter med en ordentlig informationsplats där Sveaskog berättar både om sig själva och om berget och dess växtlighet.

OMBERG (LT)

Sveaskog har 37 ekoparker och den allra första är Omberg. Dåvarande landshövding Björn Eriksson inviger ekoparken år 2003 och de 20 åren firas med en rad jubileumsguidningar. Den sista är den 1 oktober. Omberg är en av de mindre ekoparkerna men samtidigt en av de mest besökta. Sveaskog kallar Omberg ”De blommande skogarnas berg”.

En ekopark är ett större sammanhängande landskap med höga biologiska och ekologiska värden. Ekoparkerna är ett av Sveaskogs verktyg för naturvård. Här arbetar man för att bevara, återskapa och utveckla höga naturvärden.

I ekoparken styr ekologiska värden över ekonomiska, säger Sveaskog i sin broschyr.

Omberg är med sina 1700 hektar Sveriges artrikaste skogslandskap. Här finns den vackra bokskogen i sluttningen ner mot Vättern eller utmed vägen ovanför Alvastra klosterruin. I beteslandskapet på vänster sida om vägen norrut över berget växer stora ekar. Vid otillgängliga rasbranter har granskogarna fått stå relativt orörda och utvecklas fritt.

För att få en bild av hur mycket skog som växer på berget kan man påminna sig om Per. Och då inte Pers sten, som ligger utmed vägen, utan stormen Per. När den drabbar berget år 2007 faller 33 750 träd, en ofattbar mängd.

När det gäller ekarna har Sveaskog ett mål för att återskapa lövskogar. Man kallar det en naturvårdssatsning och målet är att öka antalet jätteekar från 400 till 5 000. Det är ett mångårigt projekt som det tar åtskilliga generationer att genomföra. Det gäller att sätta delmål så att alla inblandade får uppleva att de lyckas.

En ek växer medelsnabbt och kan bli flera hundra år. Det tar 40-50 år innan den bär frukt enligt Wikipedia. Stammens omkrets kan bli tre meter och dess höjd upp till 30 meter. Eken växer i nästan hela Europa. Till Sverige kommer den för över 9 000 år sedan. Den gynnas av frihuggning och av att man återskapar ekhagar.

Boken kommer senare, omkring år 3000 före Kristus. Även den finns i hela Europa men i Skandinavien begränsas dess förekomst av att den behöver en växtsäsong på minst 140 dagar. På Omberg har boken sin nordligaste utbredning i östra Skandinavien. Boken blir inte lika gammal som eken men den växer fortare och enstaka träd når en höjd av 45 meter.

Granarna är i vissa fall ett par hundra år gamla och i skogarna är det gott om döda träd och död ved i olika stadier av nedbrytning. Det gynnar en mängd sällsynta lavar och mossor, men även insekter och hackspettar.

Ett speciellt träd på Omberg är Cirkusträdet. Det växer vid Almelyckan och kännetecknas av sin rikedom av grenar. Barnen på fritidshemmet Rödingen har döpt trädet och det är en av deras favoritplatser på berget.

Sveriges högsta träd har länge ansetts vara den så kallade Mölnbackagranen i Forshaga kommun med sina 49,6 meter. Den är nu besegrad av granbarkborren. I stället sägs det högsta vara en silvergran på 49,5 meter och den växer på Omberg. Det är en grupp skogsmästarstudenter som har hittat det nya rekordträdet.

Omberg har mer än träd. På våren är det först blåsippornas berg, sedan vitsippornas. Här finns den sällsynta orkidén kal knipprot, mindre hackspett, vedsvampen rosenticka och insekten läderbagge. Berget är naturstigar, vandringsleder, en slåtteräng, Stocklycke hamn, tre fornborgar och bergets högsta plats Hjässan 261 meter över havet. Rödgavels grotta är den största av 15 grottor längs branterna mot Vättern.

Vid Stocklycke finns Ekoparkscenter med en ordentlig informationsplats där Sveaskog berättar både om sig själva och om berget och dess växtlighet och möjligheter. Broschyrer ligger i små lådor och här finns en stor parkering med ställplatser, grillar, bänkbord, dass och soptunnor.

Omberg kan, om man så vill, vara med om ett jubileum även nästa år. När Domänverket på 1990-talet omvandlas till olika delar bildas Sveaskog år 1999. Nästa år fyller detta statliga bolag med andra ord 25 år.

Text och bild: KATARINA LJUNGHOLM

Share