Bör invänta konsekvensanalys

Regeringen har beslutat att bevilja Svenska kraftnät förundersökningstillstånd för att undersöka markförhållande för den planerade 400 kV kraftledningen i Tingsryds kommun. Beslutet berör markägare som tidigare överklagat Länsstyrelsens beslut om förundersökning. Södra och LRF vänder sig emot beslutet då den konsekvensanalys som nu görs inte ännu är avslutad.

Svenska kraftnät försökte i höstas få medgivande från markägarna för markunder-sökningar.

Flertalet motsade sig detta och Svenska kraftnät vände sig därför till länsstyrelsen för tillstånd, som godkände detta. Länsstyrelsens beslut överklagades sedan av 90 markägare i Tingsryd till regeringen.

Den planerade 400 kV-ledningen mellan Ekhyddan i Oskarshamn till Hemsjö vid Olofström berör närmare 1 000 markägare. Södra, LRF, berörda kommuner och markägare har motsatt sig luftledning och istället har man förordat marksnål teknik som nedgrävd kabel eller samordning av olika alternativ för att undvika omfattande markintrång.

– Det är djupt olyckligt att regeringen tar beslut om förundersökning i ett skede där överklagandeprocesserna fortfarande pågår i övriga kommuner och län, säger Lena Ek, ordförande i Södra. Samtidigt har det varit samfälld kritik från markägare, Södra, LRF, och kommuner att konsekvenser för till exempel jord- och skogsbruket, boende- och naturmiljöer och kommunal planering överhuvudtaget inte analyserats.

Södra, LRF och kommunerna har gemensamt beställt en samhällsekonomisk konsek – vensanalys av konsultföretaget Pöyry. Resultatet av den kommer att presenteras under februari. En stor del av kritiken bottnar i att markägare och boende utmed planerade sträckningar inte tycker att deras oro och förslag tagits på allvar särskilt när det finns andra alternativ.

– Analysen beräknas vara klar under februari. Det uppdraget har varit känt även i myndighetskretsar och det hade varit rimligt att regeringen avvaktat analysen med tanke på hur stora mänskliga och ekonomiska värden som står på spel för människor i bygden, menar Lena Ek.

Share