Angripna naturreservat inventeras

Granar i Hästenäs naturreservat angripna av den åttatandade granbarkborren

Granar i Hästenäs naturreservat som angripits av den åttatandade granbarkborren.

ÅTVIDABERG (LT)

Just nu genomför Länsstyrelsen Östergötland en omfattande inventering av länets barrskogsreservat. Syftet är att få reda på hur mycket granskog i naturreservaten som har angripits av granbarkborre.

Sommarens extrema torka har gjort att många träd mår dåligt. Extra kämpigt är det för granarna eftersom den långa och torra sommaren även varit gynnsam för granbarkborre. Den åttatandade granbarkborren räknas som en skadeinsekt inom skogsbruket.

En gran som angrips av dessa barkborrar går oftast en snabb död till mötes. De angriper i normala fall bara nyfallna, skadade eller stressade granar. Men om de blir många angriper de även friska stående granar. Eftersom granbarkborren bara angriper gran så inventerar Länsstyrelsen endast de naturreservat som har granskog. Knappt en procent av Östergötlands granskogar är skyddad som naturreservat. Eftersom andelen granskog med höga naturvärden är så liten prioriterar Länsstyrelsen detta arbete då skadorna lokalt kan bli stora.

– I mars räknar vi med att vara klara med inventeringen. Då har vi ett bra underlag för att se vilka områden vi eventuellt behöver göra åtgärder i. Då kan vi även avgöra vilka åtgärder som är lämpligast från fall till fall. De åtgärder vi gör i ett naturreservat ska följa de regler som står i reservatets beslut och skötselplan, säger Ulrica Swärd, funktions – chef för naturskötsel på Länsstyrelsen Östergötland. Det finns över 80 arter av barkborrar i Sverige men det är bara den åttatandade granbarkborren (Ips Typographus L.) som räknas som skadeinsekt.

Ett angripet träd får bruna barr som ganska snabbt faller av. Ofta syns hur granen har försökt försvara sig genom att kåda rinner på stammen. Under barken döljer sig barkborrarnas gångar och brunt trämjöl från deras gnag. Granbarkborren är ett naturligt inslag i vår fauna men kan vid gynnsamma lägen orsaka stora skador på granskog. Detta blir extra kännbart i dagens landskap där skogsbruket till stora delar är inriktat på granodling. Granbarkborren har naturliga fiender, bland annat tretåig hackspett och flera rovlevande insekter, till exempel myrbagge.

Källa: LÄNSSTYRELSEN ÖSTERGÖTLAND Bild: JENS JOHANNESSON/LÄNSSTYRELSEN ÖSTERGÖTLAND

Share