Älgskador för miljardbelopp

Älgens betesskador på tallmark orsakar varje år stora kostnader inom skogsbruket. Den totala kostnaden i Götaland är 980 miljoner kronor per år.

SVERIGE (JB)

Älgens betesskador på tallmark orsakar varje år stora kostnader inom skogsbruket. På Södras medlemsmark uppskattas den årliga förlusten till 450 miljoner kronor. Den totala kostnaden i Götaland är 980 miljoner kronor per år.

– Det är första gången vi har kunnat göra en så detaljerad beräkning och resultatet är tydligt. Markägaren får bära en oacceptabelt hög kostnad för den stora älgstammen, säger Göran Örlander, skogsstrateg på Södra.

Skattningen av virkesförlusterna och påverkan på skogsbrukets ekonomi bygger på resultatet av älgbetesinventeringen (Äbin) 2015/16. Beräkningsmodellen är utvecklad av det svenska skogsbrukets forskningsinstitut, Skogforsk och gäller betesskador på ungskog av tall.

Andelen svårt skadade stammar varierar i södra Sverige mellan 39 procent och 77 procent beroende på län, med ett medeltal på 61 procent.
– En acceptabel skadenivå ligger på maximalt 30 procent. Om vi skulle nå den nivån skulle kostnaden i stället för 450 miljoner kronor ligga på 115 miljoner kronor per år för Södras medlemmar. Det ekonomiska bortfallet är alltså fyra gånger så högt än vad som är rimligt, säger Göran Örlander i ett pressmeddelande.

Share