Åtgärdspaket till svenska bönder

Lantmännen bidrar med nästan en kvarts miljard

Vårt åtgärdspaket ger pengar nu, till alla lantbrukets produktionsinriktningar, säger Per Lindahl, Lantmännens styrelseordförande. Bild: JOHAN OLSSON

SVERIGE

Värmen och torkan har skapat en krissituation för Sveriges lantbrukare. För att förbättra förutsättningarna för de hårt drabbade lantbruksföretagen, presenterar Lantmännen nu ett åtgärdspaket till sina medlemmar – svenska lantbrukare – på nästan en kvarts miljard kronor.

Kraftigt minskade skördar och foderbrist innebär både inkomstbortfall och höga kostnader för lantbrukarna. För att mildra torkans negativa effekter går Lantmännen nu in med ett kraftfullt krispaket. Genom ett antal extraordinära åtgärder, till ett totalt värde av uppskattningsvis 220 miljoner kronor, räknar Lantmännen med att förbättra läget för sina medlemmar, Sveriges lantbrukare, i en mycket tuff situation.

– Lantbrukarna har drabbats hårt av vårens och sommarens extrema värme och torka och oron är stor på gårdarna. Nu gäller det att vi och hela branschen tar krafttag för att göra märkbar skillnad för Sveriges lantbrukare. Som ett lantbrukskooperativ ägt av svenska lantbrukare har Lantmännen möjlighet att vidta konkreta åtgärder. Vårt paket ger pengar nu – till alla produktionsinriktningar. Det kommer på ett kraftfullt sätt att hjälpa upp likviditeten i våra medlemmars lantbruksföretag, säger Per Lindahl, Lantmännens styrelseordförande.

Krisen i det svenska lantbruket påverkar även livsmedelsbranschen. Sverige riskerar i år att bli nettoimportör istället för nettoexportör av basvaran spannmål och som en konsekvens av foderbristen behöver djur slaktas i förtid, vilket kan leda till brist på svenskt kött på längre sikt.

– Situationen för Sveriges lantbrukare har en direkt påverkan på livsmedelsbranschen. Det är av yttersta vikt att de svenska lantbrukarna får det stöd de behöver för att möjliggöra en ökad livsmedelsförsörjning av svenskproducerade råvaror, säger Per Olof Nyman, vd och koncernchef på Lantmännen.

Lantmännens medlemmar kommer att få ta del av närmare en kvarts miljard kronor. Detta kommer att ske i form av en extra återbäring och efterlikvid på två procent baserat på handeln med Lantmännen Lantbruk Sverige under årets första åtta månader, samt extra rabatt och tillägg på två procent på handel med Lantmännen Lantbruk Sverige under resten av året. I handeln med Lantmännen Lantbruk Sverige inkluderas inköp av förnödenheter samt försäljning av spannmål, oljeväxter, trindsäd och vallfrö. Utbetalningen görs i två steg; dels i september i år och dels i början av 2019. Utbetalningen för den första perioden förutsätter ett godkännande av samtliga stämmofullmäktige.

Utöver detta tar Lantmännen bort avgiften på 10 öre per kilo som normalt betalas av lantbrukarna vid återköp av spannmålskontrakt, och räntesatsen på Lantmännens finansieringstjänst sänks med 1,5 procent under perioden 1 september 2018 till 31 mars 2019. Dessutom tas proteinavdragen för kvarnvete med låga proteinhalter bort, avseende skörd 2018.

Share