10 000 i böter för otestad spruta

Det är bråttom med att låta testa sina sprutor för efter den 26 november får inga sprutor som inte är testade och godkända av Jordbruksverket användas, säger Magnus Wessén på Maskinring Öst.

Det är bråttom med att låta testa sina sprutor för efter den 26 november får inga sprutor som inte är testade och godkända av Jordbruksverket användas, säger Magnus Wessén på Maskinring Öst.

JORDBRUK (JB)

Efter den 26 november ska till en följd av EU:s direktiv samtliga sprutor som används vid yrkesmässig spridning av växtskyddsmedel ha genomgått ett obligatorisk funktionstest.

Jordbruksverket är den myndighet som har ansvaret men funktionstesterna utförs av externa parter som genomgått Jordbruksverkets utbildning. På kommunens ansvar ligger det att kontrollera de sprutor som används är funktionstestade. Dessa kontroller kommer att ingå som en del i den miljötillsyn som kommunen har gällande lantbruksföretag.

– Om någon använder sprutan utan att den genomgått funktionstestet och det upptäcks av kommunen blir det en miljösanktionsavgift på 10 000 kronor. Det är också viktigt att komma ihåg att det inte enbart räcker med att utföra ett test utan resultatet måste skickas in till Jordbruksverket som sedan godkänner sprutan, säger Kristina Grill på Länsstyrelsen, lantbruksenheten.

De lantbrukare som gjort ett funktionstest under 2015 och fått sin spruta godkänd av Jordbruksverket och har sparat protokollet behöver då inte göra något nytt test eftersom godkännandet gäller i tre år innan det blir dags för ett nytt funktionstest.

Undantaget från testerna är nytillverkade sprutor som inte behöver någon besiktning de tre första åren. Ryggburna och handhållna sprutor, utrustning för skogsmaskiner för behandling av stubbar, utrustning för behandling av skogsplantor, betningsutrustning, kontaktapplikatorer och annan utrustning som överför växtskyddsmedlet direkt till objektet genom beröring och dimningsaggregat är också undantagna från testerna.

Funktionstestet består av tre huvudmoment vilka är kontroll av sprutans funktion som ska säkerställa att det inte finns något läckage och att sprutresultatet blir som förväntat vid användningen, reperation av fel samt information och rådgivning till sprutägaren.
– Om någon har en dålig spruta som inte är besiktigad eller trasig så är den totalt värdelös och kan skrotas direkt. Många sprutor kommer i och med detta att rensas bort och den som behöver få sprutat får då köpa in den tjänsten. De som har bra sprutor och tänker behålla dem måste därmed få sprutan testad och godkänd, säger Magnus Wessén verksamhetschef på Maskinring Öst.

Här i Östergötland finns det omkring 19 000 sprutor och det är många av dessa som inte är testade och det är oroande menar Magnus.
– Vi måste öka tempot och få ut budskapet om att lantbrukarna inte får köra sina sprutor efter den 26 november om det inte gjorts någon besiktning och det finns ett godkännande från Jordbruksverket. De som utför funktionstesterna är få, det är vi och några andra företag som genom Jordbruksverket har utbildade funktionstestare därför kan det bli väldigt tufft i vår för de lantbrukare som inte låtit sina sprutor genomgå testet. Ska många ha sina sprutor testade i vår kommer vi inte att hinna med.

För att komma ner i kostnaderna för funktionstesterna och få fram budskapet om vikten att testa sprutor har Magnus Wessén gått ut till samtliga LRFs lokalavdelningar i Östergötland med ett erbjudande där flera lantbrukare kan slå sig samman för att på så sätt få en rabatterad funktionstest.

På Jordbruksverkste hemsida finns all information gällande funktionstesterna samt vilka förberedelser som är viktiga att tänka på inför kommande tester och hur det ansöks om godkännande av testade sprutor.

Text och bild: CARINA LARSSON

Share