Naturvårds-kompensation

Produktionsrelaterad avgift skulle stå för finansieringen

Ett avgifts- och fondsystem skulle kunna stödja ett landskapsperspektiv i skogsförvaltningen. Det skulle vara bra både gällande miljö och ekonomi. Bild: JOHNNY DE JONG

SVERIGE (JB)

Hur man ska kompensera markägare vars verksamhet inskränks när de får avsätta mycket skogsmark till naturvård har diskuterats länge. En lösning som skulle kunna fungera är…

Share

Skogsbolag höjer virkespriserna

Högre priser stöttar aktiva skogsbruk i marknad med hög efterfrågan

Södras prishöjning ska stötta medlemmarnas aktiva skogsbruk med särskilt fokus på gallring och lövskogsskötsel. Bild: ANDERS ANDERSSON/SÖDRA

SVERIGE (JB)

Södra höjer priserna för massaved och bränsleved. Bakgrunden är marknadens fortsatt höga efterfrågan på kort och längre sikt.

Share

Ny skogsmaskin

Under våren provkördes en helt ny typ av bandskogsmaskin som ger färre körskador och bättre arbetsmiljö.

Under våren testades en helt ny typ av bandskogsmaskin, vilken ger färre körskador och bättre arbetsmiljö. Bakom projektet står Holmen, sju andra skogsbolag och en maskintillverkare.

Share

Mer krävs för skogens miljömål

Utvärdering av miljökvalitetsmålet Levande skogar visar att förstärkta insatser behövs

Mer behöver göras för att nå miljömålen i skogen, konstaterar Skogsstyrelsen. Bild: MAGNUS BINNERSTAM, SKOGSSTYRELSEN.

SVERIGE (JB)

Det genomförs åtgärder för att bevara och utveckla viktiga livsmiljöer för hotade arter, men det är inte tillräckligt. Mer behöver göras för att nå miljömålen i skogen, menar Skogsstyrelsen.

Share

Räkna även i år med granbarkborren

Vädret avgör, men risk för stora skador under 2022

Gran angripen av granbarkborre. Bild: MARTINA TEDENBORG

SVERIGE (JB)

Granbarkborren har orsakat enorma skador på den svenska skogen under de senaste åren. Och mycket tyder på att även 2022 blir ett tungt år för skogsägarna, som får hoppas på en…

Share

Större del av skogen kan bli lövträd

Stort forskningsprojekt ser nya möjligheter för lövträd

En större andel lövträd skulle minska riskerna med vårt extrema beroende av gran och tall, där granbarkborrar är ett av flera påtagliga hot. Bild: PEXELS

SVERIGE (JB)

En ökad andel lövskog kan leda till minskad påverkan från granbarkborren samt ge ett trevligare skogslandskap. Nya forskningsprojektet Trees For Me hoppas kunna leda till en…

Share

”Löser inte naturkrisen i skogen”

Naturskyddsföreningen kritisk mot regeringens skogsproposition

Naturskyddsföreningen anser att regeringens nya proposition om skogen inte löser de problem som finns i det svenska skogsbruket. Föreningen är också kritisk till förslaget att…

Share

Samarbete för att bevara vildbin

Sveaskog och Länsstyrelsen i Östergötland återskapar livsviktiga miljöer

Bränd yta vid Silverån, en å i södra Östergötland och i norra Småland. Bild: TOMMY KARLSSON

Många arter av vildbin är hotade. Samtidigt är de mycket viktiga pollinerare i naturen. Exempelvis är hela 70 procent av världens viktigaste jordbruksgrödor beroende av pollinering…

Share