Ingen ljusning för svenska mjölkbönder

Den tillfälliga prisuppgången på den internationella mjölkmarknaden har vänt, mjölkpriset till svenska mjölkbönder fortsätter neråt och antalet svenska mjölkkor har minskat med två procent de senaste månaderna. Det visar den senaste Mjölkrapporten från LRF Mjölk som släppts idag.

Share

Paradiset satsar stort på det lilla

I förra veckan, 4 juni, öppnade en ny ekobutik i Stockholm. Det kanske inte låter så märkvärdigt men det speciella är att man satsar på ett fullskaligt sortiment i en 1 600 m2 stor lokal och är en kombinerad ekobutik och food court. På övervåningen driver dessutom Saltå Kvarn ett bageri. Butiken heter Paradiset och är den första som öppnas. Nästa butik planeras att öppnas under 2016 och planen är att ha fyra butiker 2017.

Varorna här hittar man inte i vanliga butiker för här satsar man på småskaliga produkter. Alla varor i butiken är ekologiska och en viktig del i satsningen är också att synliggöra producenterna bakom produkterna.

Butiken ligger på Brännkyrkagatan 62 på Södermalm. Det kanske blir ett besök nästa gång du åker till huvudstaden.

Mikael Olovsson

Share

Förbättringsförslag minskar åtgången av lim

Ger vinster för både ekonomi och miljö

När limträkomponenterna pressas samman trycks överflödigt lim ut från de limbestrukna ytorna. Onödigt mycket lim går till spillo på det sättet, tyckte Tommy Kjellberg som är operatör vid Moelven Töreboda AB.

Share

Tyngre fordon ska minska utsläpp

Senaste veckan har både regeringen och riksdagen tagit två viktiga steg mot införande av 74 ton på det allmänna vägnätet. Riktningen är klar, men tempot skiljer.

Regeringen tillsätter en utredning, samtidigt som riksdagens trafikutskott kräver ett snabbt införande av 74 ton på det allmänna vägnätet. – För näringslivet, jobben och miljön är detta ett betydelsefullt steg i rätt riktning, säger Karolina Boholm transportdirektör på Skogsindustrierna. Trafikutskottet uppmanar regeringen tillåta lastbilar om 74 ton på alla allmänna vägar som idag har tillräcklig bärighet.

Trafikutskottet vill ha ett snabbare och mer omfattande implementering än den regeringen föreslagit. Majoriteten i Trafikutskottet anser att tyngre lastbilar ska tillåtas i hela Sverige och inte bara på ett utpekat vägnät, något som kan lösas genom en förordningsändring. Trafikutskottet vill även göra det lättare att få dispens för försök med längre fordon.

– Under de senaste månaderna har det varit en mycket intensiv debatt om behovet av 74 ton för jobb och tillväxt i hela landet, men även för att minska koldioxidutsläppen från de tunga transporterna. Vi är glada över att såväl regering som riksdag tagit intryck av denna debatt och att man nu går mot att införa 74 ton. Detta är väldigt positivt och ett naturligt nästa steg efter införandet av 64 ton, säger Karolina Boholm.

Skogsindustrin har sedan 2006 bedrivit forskningsprojekt om tyngre och längre lastbilar och i praktiska försök sedan 2009. Idag finns ganska många demonstrationsfordon som är 74-tonsfordon men det finns betydligt färre demonstrationsfordon som är längre än den normala längden på 25,25 meter. Men ett enklare förfarande för att ansöka om dispens till Transportstyrelsen skulle möjliggöra att fler försöksfordon kommer tillstånd istället för att ligga på kö hos Transportstyrelsen.

Effektiva transporter är av stor vikt för näringslivet. Tyngre lastbilar är viktigt både för att bevara konkurrenskraften i svensk industri och för svensk åkerinäring. Dessutom ökar det trafiksäkerheten och minskar utsläpp från vägtransporter. För att nyttan med 74 ton ska blir så stor som möjligt för samhället är det viktigt att det implementeras i hela landet och inte bara på europavägarna.

– Det är glädjande att regeringen betonar att Trafikverket ska titta på infrastruktur för tyngre lastbilar i hela landet och det är en tydligare markering från regeringens sida att vägnätet bör vara större än de stråk som Trafikverket tidigare föreslagit, säger Karolina Boholm. Finland införde 76-tons lastbilar redan 2013, bland annat baserat på svensk forskning, vilket betyder att Sverige kommer vara nästan tre år efter Finland om tyngre lastbilar implementeras 2016.

Redan i augusti förra året presenterade Transportstyrelsen och Trafikverket ett förslag till implementering. Skogsindustrierna sa redan då, tillsammans med 21 andra organisationer, att de ville se en snabb implementering redan under hösten 2014, enligt ett pressmeddelande.

Share

Straffskatt på landsbygden

En avståndsbaserad vägslitageskatt, tidigare kallad kilometerskatt, skulle ha en negativ inverkan på svenska företags konkurrenskraft. Skogsindustrin är en av de branscher som kommer att drabbas hårdast.

highway traffic on a lovely, sunny summer day

Share

Engagemang i bygden

Engagemang i bygden

VÅLBERG

DSC_0339Norsbygdens framtid är en ideell förening som bildades den 17 februari 2015 på Norvalla ishall i Vålberg. Engagemanget för bygden är stark i trakterna kring Vålberg, Edsvalla, Segerstad, Älvenäs och Norsbron och nu gör de gemensam sak och samlar krafterna i en förening.

Norsbygden präglas av både landsbygd och industrier som flera har lagts ner, som Edsvalla bruk och Cellullsfabriken i Älvenäs. För att ge bygden en gemensam röst beslutades att en förening skulle bildas och den fick namnet Norsbygdens framtid.

Share

Allvarligt läge för köttproducenter

Unga drar sig för att ta över lantbruk

DSC_0022

KROKEK

Läget är allvarligt för svensk livsmedelsproduktion. Vid vårt EUinträde låg svensk köttproduktion på omkring 80-90 procent självförsörjningsgrad då det gäller nötkött och idag ligger det på cirka 50 procent. – Det här är mycket allvarligt och det är inte så lätt att vända utvecklingen. Djurbesättningarna minskar och många unga drar sig för att ta över ett lantbruk eftersom det inte är lätt att vara djurhållare idag, säger Åke Karlsson, köttproducent på Krokeks gård utanför Norrköping.

EU:s jordbrukspolitik är strikt byråkratisk och det djurskyddet som tillkommit får inte gå till överdrift resonerar Åke som för någon vecka sedan varit uppe på näringsdepartementet där det handlade om just djurskyddet vid slakt.

Share

LRF välkomnar riksdagens nej till gödselskatt

Riksdagens beslut att inte införa en skatt på handelsgödsel välkomnas av Lantbrukarnas Riksförbund, LRF.

Precis som riksdagen anser LRF att en skatt på handelsgödsel i första hand försämrar jordbrukets konkurrenskraft och inte är ett modernt och verksamt miljöstyrmedel.

Share