Straffskatt på landsbygden

En avståndsbaserad vägslitageskatt, tidigare kallad kilometerskatt, skulle ha en negativ inverkan på svenska företags konkurrenskraft. Skogsindustrin är en av de branscher som kommer att drabbas hårdast.

highway traffic on a lovely, sunny summer day

Skogsindustriernas medlemmar arbetar kontinuerligt med att effektivisera sina transporter. Men att korta avståndet mellan skogen och anläggningarna är inte möjligt. Att skattebelägga avstånd ger därmed ingen styrning utan endast en ökad ekonomisk belastning för industrin, vilket i förlängningen påverkar konkurrenskraften och jobben. Om regeringen vill minska antalet lastbilar borde de däremot besluta om att tillåta tyngre fordon upp till 74 ton.

Med mer last per fordon minskar både utsläppen och antalet lastbilar på våra vägar. För att få en överflyttning av gods till järnväg behövs andra typer av åtgärder som underhåll på sträckor godset trafikerar, kapacitetshöjande åtgärder, effektiva omlastningspunkter och investeringar i flaskhalsar viktiga för godset. Mer järnvägstransporter får vi när järnvägen är effektiv ur ett godsperspektiv, inte genom att straffbeskatta ett annat transportslag.

Skogsindustrin är Sveriges största transportköpare. Närmare var fjärde lastbil och vartannat tåg är en skogsindustritransport. Skogsindustrin är beroende av lastbilstransporter där inga alternativa transportmedel finns. Effektiva transportlösningar och bränslebesparingar är överlevnadsfrågor för branschen. Sverige är avlångt och vi har inte järnvägsspår in i skogen, det kan ingen kilometerskatt ändra på. Skogsindustrins medeltransportavstånd är dessutom drygt tio mil. Regeringen försöker lösa storstädernas problem men en avståndsbaserad skatt blir en straffskatt på landsbygden.

Share