Viltskadorna kvar på för hög nivå

”Många områden där skadorna fortfarande ligger på katastrofala nivåer”

Skogen i Sverige har fortfarande för stora viltskador, och bara tre områden i landet klarar det nationella målet. Bild: ÅKE SJÖSTRÖM

SVERIGE (JB)

Skogen i Sverige har fortfarande för stora viltskador, och bara tre områden i landet klarar det nationella målet. Det visar årets inventering av skogsskador som orsakats av älg och andra hjortdjur. Därför uppmanar Skogsstyrelsen nu landets jägare att nå avskjutningsmålen i älgjakten för att minska viltskadorna i skogen, som kostar skogsnäringen minst sju miljarder kronor per år.

För att klara det långsiktiga åtagandet får max fem procent av tallarna årligen skadas av vilt. Det är idag bara tre av landets 132 älgförvaltningsområden som klarar den nivån. Två av dem ligger i Gävleborgs län, det tredje området i Östergötland.

– Det finns tyvärr många områden där skadorna fortfarande ligger på katastrofala nivåer, det vill säga där mer än var femte tall skadas under ett enskilt år, säger viltspecialist Christer Kalén på Skogsstyrelsen och fortsätter:
– De flesta av dessa områden ligger i Götaland men flera finns även i Svealand. Det är på tiden att alla parter nu samverkar mer effektivt för att vända på skutan i dessa områden. Det långsiktiga målet är att sju av tio tallar ska vara oskadade då skogen växer förbi den höjd som älgar klarar av att beta. Det är en lång bit kvar innan det målet är uppfyllt.

Skadorna leder till minskad tillväxt i skogen, försämrad kvalitet och betydande ekonomiska förluster för skogsägaren. I värsta fall dör trädet helt. Enligt beräkningar som Skogsstyrelsen gjort uppskattas betesskadorna orsaka skogsnäringen förluster motsvarande minst 7,2 miljarder varje år.

– De senaste årens ökning av betesskador på skogen har visserligen vänt, vilket är en ljusglimt i sammanhanget, men antalet skador ligger ännu långt från det nationella målet, säger Christer Kalén och fortsätter:

– Positivt är att markägarna satsar mer på tall i föryngringen. Det kommer att göra skillnad på sikt. På många håll har jägarna också minskat älgstammen, men minskningen behöver fortsätta ytterligare.

Inventeringen genomförs varje försommar i ungefär hälften av Sveriges 132 älgförvaltningsområden där cirka 8 000 ungskogar besöks av professionella inventerare.

Resultatet ska i första hand användas som ett underlag för beslut om älgjakt i älgförvaltningsgrupper.

På Skogsstyrelsens nya portal på webbplatsen går det att läsa om viltskadorna för alla förvaltningsområden, län, landsdelar och för landet som helhet.

Alla resultat från inventeringarna går att ta del av på Skogsstyrelsens webbplats: www.skogsstyrelsen.se/abin

Källa: Skogsstyrelsen

Share