Viktiga frågor lyftes vid årsmöte

JB 0529 - 07

ÖDESHÖG

Naturskyddsföreningen i Ödeshög är en aktiv och viktig förening. Innan det är dags för årsmöte i hembygdsföreningens slöjdvilla ska Olle Rosenqvist berätta om Renemokärrets påverkan efter dammrivningen.

I ett par års tid har denna damm och pastoratets agerande varit föremål för synpunkter, överklaganden, yrkanden, diskussioner och möten. Olle har tillsammans med Ulf Kleist utrett och även skrivit en rapport om Renemoområdets naturvärlden. År 2011 blossar striden kring dammen.

Året efter kommer länsstyrelsen med rapporten Plan för restaurering av värdefulla sötvattenmiljöer i Östergötland där man konstaterar att Disevid – ån från Renemokärret till Tåkern har en värdefull naturmiljö med få motsvarigheter i länet. Trots detta rivs dammen 2014. En fråga i rapporten är vilka konsekvenser det blir på miljön om man varaktigt tömmer dammen.

Svaret som ges är att en mindre volym vatten nås av solljus, vilket ger lägre temperatur och eventuellt läg re total produktion av födoresurser i området. Denna utveckling kan förstärkas om träden vand rar in på den forna sjöbottnen. I ett inledningsskede skulle vassen förmodligen breda ut sig, vilket kan gynna flera arter men inga av dem som anses skyddsvärda och som påträffas idag.

Rapporten berättar vidare att variationerna i vattenståndet skulle öka vilket kan leda till att vegetationen i de blötaste delarna ändras från dagens dominans av långlivade flytbladsväxter till en växtlighet som bättre klarar variationerna. Detta påverkar bävern, som äter dessa växter, negativt. Vidare kräver bävrarna för sitt boendes skull ett stabilt vattenstånd under vintern.

Även den småfläckiga sumphönan är beroende av ett stabilt vattenstånd under sin häckningstid. Den totala mängden fisk torde minska. Detta påverkar sannolikt uttern negativt. Nu är frågan om det har blivit som man befarat. Det visar sig att Olles föredrag mer handlar om rapporten än om det faktiska läget efter rivningen. Detta är inte kartlagt. Vad man redan vet är att bävern har lämnat kärret och uttern troligen flyttat.

I stället går vildsvin och älg gärna ut i kärret. O lle är miljökonsulent och man konstaterar att han är en lämplig kandidat till uppdraget att följa upp hur det blev. Om nu någon ger det uppdraget. Det borde ske innan ytterligare dammar rivs, anser mötet. Kvällens samtal innehåller även nya hot mot natur och miljö. Från paddor som riskerar att bli överkörda på Omberg till gruvbrytning vid Norra Kärr och dess inverkan på Vätterns vatten.

Föreningen och dess medlemmar för en viktig kamp för vår natur. Själva årsmötet är som sådana oftast är. Väl förberett och snabbt avklarat. Öppnande, dagordning, ordförande och sekreterare för mötet och justerare tillika rösträknare. Verksamhetsberättelsen innehåller både naturupplevelser och ställningstaganden i naturviktiga frågor. Föreningen får en ny ordförande då Helena Hillar avgår och Kjell Antonsson kommer. Kjell är aktiv i naturen både på fritid och i arbetet. Han är samordnare av åtgärdsprogram och åtgärder för hotade arter på länsstyrelsen och ses ofta på Naturum Tåkern.

Text och bild: KATARINA LJUNGHOLM

Share