Vargen – en ödesfråga för Ydre

Varg och betande kor, får och hästar går inte ihop

En minskad lokal livsmedelsproduktion (som vargetableringen skulle föra med sig) skulle leda till större import och det går emot klimatstrategin och livsmedelsstrategins mål att öka livsmedelsproduktionen och självförsörjningsgraden.

YDRE (JB)

Bönderna i Ydre är överens. Varg och djurhållning med betande kor, får och hästar går inte ihop. Något brukningsalternativ till djurhållning finns inte i skogsbygden. Vargetablering skulle innebära att ännu fler bönder försvinner i lands – bygds kommunen.

Ydre kommun i södra Östergötland är en del av sydsvenska höglandet. Det är ett skogslandskap med mycket berg, sjöar, sankmarker och emellanåt luckor med åkrar och beten. Skiftena är små och ofta får djurhållarna ha kor, ungdjur och kalvar på många olika håll under betessäsongen. Stängslen blir milslånga för bonden.

På nationell nivå utgör bönderna 1,2 procent av det totala antalet sysselsatta. Vid förra sekelskiftet var 50 procent av arbetskraften verksamma inom jordbruk. Sedan dess har människor övergett de små gårdarna och flyttat till arbeten i städerna. De som stannade slog ihop gårdar för att få större brukningsenheter och kunna hålla fler djur. Så har ju också skett i Ydre. I kommunen är ändå drygt 15 procent yrkesverksamma inom de gröna näringarna.

Det är en inte oväsentlig del av invånarna i kommunen som är bönder eller som det moderata kommunalrådet Henrik Isacsson uttrycker det:
– Det är en ödesfråga om varg skulle etablera sig i vårt område. Ännu fler skulle lägga ner sina jordbruk och påverka det öppna landskapet som vi har idag. Färre jordbruksföretag slår också undan benen för annan verksamhet.

Under tiden mars 2019 till mars 2020 har jägare och andra rapporterat in över 100 rovdjursspaningar till Skandobs. Av dessa är det bara ett fåtal som länsstyrelsens experter har varit ute och kontrollerat och verifierat att det är antingen varg eller lodjur. Under hösten 2019 gick varg till attack mot får i grannkommunen Aneby. Under året kom en förfrågan från Naturvårdsverket att få flytta ett vargpar från norr till söder och Östergötland var bland de tillfrågade. Det är i det här perspektivet de två lokala LRF-föreningarna i Ydre och de tre lokala i Kinda gjorde gemensam sak i en skrivelse riktad till länsstyrelsen i Östergötland: Vargetablering i dessa djurtäta områden innebär döden för jordbruket.

Den ökande förekomsten av varg är något som oroar oss djurhållare mycket. Vargangrepp på djur innebär stora konsekvenser för djurhållaren. Inte bara att man får djur skadade och dödade. Man får också vettskrämda flockar av djur som river ner staket, skingras över stora svårgenomsökta områden, riskerar att gå ner sig i kärr, fastna i stenskravel eller orsaka trafikolyckor.” Vargen är skyddad enligt EU:s art- och habitatdirektiv. Naturbetesmarker som betas och sköts på ett vettigt sätt innehåller många sällsynta arter och bidrar också till den biologiska mångfalden än mer än varg, menar LRF:arna. LRF-föreningarna i Ydre och Kinda vill se en östgötsk handlingsplan där även de negativa konsekvenserna av en vargetablering i ett landskap med många verksamma jordbrukare finns med.

Länsstyrelsen i Östergötland har svarat och håller med om de negativa följderna av eventuell vargetablering i länet. Naturvårdsverket fick i höstas nej på förfrågan om att flytta ett vargpar till Östergötland. ”Länsstyrelsen finner det synnerligen olämpligt att placera varg i länet och befarar att ett sådant beslut från den nationella myndigheten skulle vara förödande för den lokala befolkningens förtroende för stat och myndigheter.”

Länsstyrelsen konstaterar också att Östergötland är ett län med tät förekomst av tamdjur som genom sitt betande håller landskapet öppet. En minskad lokal livsmedelsproduktion skulle leda till större import och det går emot klimatstrategin och livsmedelsstrategins mål att öka livsmedelsproduktionen och självförsörjningsgraden. Under 2020 kommer länsstyrelsen att lägga ner tid och arbete på att informera och hålla dialoger om rovdjursfrågorna står det i svaret på LRF:arnas skrivelse. Åter till kommunalrådet Henrik Isacsson i Ydre som pekar på en annan aspekt på vargfrågan:

– Ydre bygger till viss del sin besöksnäringsstrategi på det öppna landskapet, då måste det finnas bönder som med betande djur håller landskapet öppet och då måste vi hålla vargen borta från vår bygd. Turisterna lär inte komma till en bygd där det bara är skog. Det är den varierande landskapsbilden som besökarna attraheras av. Kommer inte turisterna då kommer inte heller turismnäringen att fungera.

Text: ANN SOFIE FREDRIKSSO

Share