Svenskarnas klimatåtaganden

Återvinna, handla lokalt och minska avfallet

SVERIGE (JB)

Enligt EIB:s (Europeiska investeringsbanken) klimatundersökning är svenskarna villiga att göra klimatvänliga åtaganden 2019 som innebär att man återvinner, handlar lokalt och minskar sitt avfall.

Europeiska investeringsbanken (EIB) offentliggjorde nyligen, i samarbete med det internationella marknadsundersökningsföretaget You- Gov, den tredje serien av EIB:s klimatundersökning där man har undersökt medborgarnas inställning till klimatförändringarna i EU, USA och Kina.

I denna tredje omgång fokuserar man på medborgarnas åtaganden inför 2019 samt på hur medborgarna uppfattar de åtgärder som deras regeringar och internationella offentliga institutioner vidtar för att bekämpa klimatförändringarna samt det ansvar som tas i detta avseende.
Enligt EIB:s klimatundersökning är 67 procent av svenskarna villiga att återvinna sitt avfall de närmaste tolv månaderna. Detta är ett av svenskarnas främsta klimatåtaganden.
Att köpa lokala/säsongsbetonade livsmedel och minska sitt avfall och att samtidigt konsumera mindre generellt sett utgör de tre främsta klimatåtgärderna i Sverige under 2019. Undersökningsresultaten har dock även påvisat skillnader mellan olika grupper i det svenska samhället: 57 procent av männen är beredda att återvinna sitt avfall 2019 jämfört med 76 procent av kvinnorna.
Enligt undersökningen anser svenskarna även att nationella regeringar och internationella organisationer bör ha huvudansvaret för att bekämpa klimatförändringarna – följt av medborgare och företag: 24 procent av svenskarna anser att offentliga organ på nationell och internationell nivå är de som bär huvudansvaret.

Svenskarna anser att de offentliga organen är huvudansvariga, men de är mycket skeptiskt inställda till att dessa institutioner kan bekämpa klimatförändringarna på ett effektivt sätt. 51 procent av svenskarna anser att de egna åtgärderna är effektiva, men endast 31 procent anser att den nationella regeringens åtgärder har varit effektiva. På samma sätt anser endast 34 procent att de internationella organisationernas åtgärder har varit effektiva.
Enligt resultaten är svenskarna av en annan uppfattning än den som har konstaterats överlag i EU, där 31 procent anser att medborgarna är de som bär huvudansvaret för att vidta klimatåtgärder. Medborgare på andra kontinenter är dock av en annan åsikt: 40 procent av de kinesiska och 25 procent av de amerikanska medborgarna anser att internationella organisationer som Förenta nationerna (FN) eller Världsbanken bär huvudansvaret, framför medborgarna.
Svenskarna anser att regeringen bör inta ledarrollen när det gäller att bekämpa klimatförändringarna men att de som individer har en nästan lika viktig roll att spela.
Resultaten av EIB:s klimatundersökning återspeglar de klimatdemonstrationer som nyligen har hållits i flera europeiska städer och som har visat på medborgarnas stora engagemang.

Emma Navarro (EIB:s vicepresident med ansvar för finansiering av klimatåtgärder och miljö) har kommenterat EIB:s klimatundersökningsresultat på följande sätt: ”Undersökningen visar tydligt att medborgarna känner sig delaktiga i kampen mot klimatförändringarna och att de är beredda att vidta konkreta åtgärder i detta avseende 2019.
EU-medborgarna i synnerhet är helt på det klara med vilken framtid de vill ha. Denna mycket positiva utveckling är oerhört goda nyheter, eftersom klimatförändringarna fortfarande är en utmaning som brådskar allt mer. Det finns oerhörda synergier mellan vad en offentlig institution som EIB kan bidra med i fråga om klimatvänliga inrättningar (infrastruktur för avfallsåtervinning, kollektivtrafik, grön energi osv.) och medborgarnas åtagande att leva mer klimatvänligt. Under 2019 kommer EIB att engagera sig mer än någonsin för att hålla uppe farten i klimatfrågan och stärka sin relation till medborgarna.”

Källa: EUROPEISKA INVESTERINGSBANKEN

Share