Stigande priser på skog

Men skillnaderna är stor mellan regionerna enligt LRF Konsults årliga jämförelse
När samtliga försäljningar av skogsmark summeras visar statistiken att riksgenomsnittet stigit till ett genomsnittspris om 415 kr/m³sk (skogskubikmeter). Det motsvarar en uppgång om 3,8 procent.

Högkonjunkturen i Sverige har fortsatt under 2017 och företag relaterade till skogsindustrin uppvisar goda resultat. Räntan har varit fortsatt rekordlåg och skogsägaren har fått bra betalt för sin råvara. Högkonjunkturen avspeglas i marknadens vilja att förvärva skog, men regionala skillnader förekommer.

Stora skillnader i mellersta Sverige
I mellersta Sverige från Gävleborg och Dalarnas län ner till Södermanland och Värmland inklusive nordvästra delen av Västra Götaland har priset för skogsmark stigit 2,6 procent till genomsnittspriset 415 kr/m³sk.

— Det utgör en uppgång för helåret men en tillbakagång sedan halvårsskiftet. I delar av Värmland är investeringsviljan från våra grannar i Norge inte lika stor som tidigare, jaktvärdet värderas generellt lägre än tidigare, importen av skogsråvara från Norge påverkar, liksom det faktum att antalet tillköp (när grannen utökar sitt fastighetsinnehav) har varit färre under 2017

Prisbilden i Södermanland och Örebro har varit i det närmaste oförändrad med prisuppgångar med 1 respektive 2,2 procent.

Östergötland sticker ut med en ökning på 7,5%

Enligt LRF konsults sammanställning är den genomsnittliga skogsköparen cirka 54 år gammal, och säljaren har passerat pensionsåldern. Det är större andel män som köper skog, men ungefär lika många som säljer. Statistiken visar också att man ofta köper skog i sin närhet (51 procent), kanske för att komplettera till sina befintliga marker.
Hela 35 procent av köparna är förstagångsköpare. För tio år sedan var den siffran omkring 20 procent.
En anledning till investering kan också vara skogsägarens intresse för jakt.

LRF Konsults bedömning är att marknaden för skogsfastigheter kommer vara fortsatt stabil 2018 med en prisbild kring nuvarande nivåer men med regionala skillnader och differentierad prisbild. Det rådande gynnsamma konjunkturläget kommer inte vara för evigt men sannolikt efterfrågar industrin fortsatt mycket skogsråvara som skogsfastighetsägaren får generellt bra betalt för. Riksbankens prognostiserade räntehöjning framåt sommaren kommer inte som någon överraskning för marknaden. Faktorer som skulle kunna få marknadsläget att förändras är bl.a. om Riksbankens räntebana förändras påtagligt, om företag inte uppvisar de fina resultat marknaden förväntar sig med börsnedgång som följd samt om rådande prisnedgång på bostadsmarknaden i storstadsregioner fortsätter och i sin tur påverkar samhällsekonomin.

Rikssnittets ökning 3,8%
Ökning Östergötland -17 7,5%. 10år 29%
Örebro län -17 2%. 10år 13%
Värmland -17 10%. 10år -6%
Sörmland -17 1%. 10år 21%
Småland -17 1%. 10år 30%

Läs hela rapporten är

Share