Skydda antibiotikan så att den kan skydda oss

Förbrukning av antibiotika mätt som mg/PKU, i Sverige och genomsnittet av EU/EEA. PKU står för populationskorrektionsenhet och motsvarar ungefär den sammanlagda vikten av levande djur i ett land uttryckt i kilo.

Förbrukning av antibiotika mätt som mg/PKU, i Sverige och genomsnittet av EU/EEA. PKU står för populationskorrektionsenhet och motsvarar ungefär den sammanlagda vikten av levande djur i ett land uttryckt i kilo.

Antibiotika räddar liv. Att resistenta bakterier ökar är ett stort hot mot både människors och djurs hälsa. I en gemensam insats uppmärksammar 23 myndigheter och organisationer hur värdefull antibiotikan är, och att vi alla kan hjälpas åt för att skydda den.

Sverige är ett av de länder i EU som använder minst antibiotika till djur när det gäller livsmedelsproduktion. Många års arbete för att hålla djuren friska och använda antibiotika klokt ligger bakom Sveriges låga användning till djur. Ju mer antibiotika vi använder desto snabbare ökar resistensen hos bakterierna.

Informationsinsatsen Skydda antibiotikan presenteras inför den Europeiska antibiotikadagen den 18 november. Berättelser, grafik och fakta på sajten skydda – antibiotikan.se och på Facebook visar hur värdefull antibiotika är samt hur antibiotikaresistens berör människor, djur, livsmedel och miljö.

Sverige har ur ett internationellt perspektiv en låg antibiotikaförbrukning och ett relativt gynnsamt resistensläge både bland människor och bland djur. Men antibiotikaresistensen ökar även här. I Sverige samarbetar aktörer som verkar inom hälso- och sjukvården, djuroch livsmedelssektorn, forskningen och den yttre miljön för att tillsammans hejda utvecklingen.

– I Sverige har vi en god djurvälfärd och friska djur, och friska djur behöver inte antibiotika. Vi är ett av de länder i Europa som använder minst antibiotika till djur. Det är viktigt att vi gemensamt fortsätter arbetet för att hejda utvecklingen av antibiotikaresistenta bakterier för att även framöver ha goda möjligheter att behandla människor och djur med verksamma antibiotika, säger Elisabet Lindal, veterinär på avdelningen för djurskydd och hälsa, Jordbruksverket.

Share