Skötselmetoder visas på mässa

Andra mål för en ny generation skogsägare

Isabelle Bergqvist2C SkogforskDen nya generationen skogsägare har delvis andra mål för sitt ägande och skötseln av skogen. – Det blir allt vanligare att man ser skogsbruket som ett sätt att bidra till en hållbar värld, säger Isabelle Bergkvist, programchef för skötsel och miljö på Skogforsk.

Dagens skogsägare, inte minst utbor, förväntar sig mer än ett högt rotnetto. För dem är skogen lika mycket semester, jakt och miljöengagemang. Det flesta skogsägare har flera mål med sin fastighet. Bevarande och rekreation är viktigt nära boningshuset, medan andra delar av skogen sköts med hög tillväxt som mål, säger Isabelle Bergkvist.

Forskningsinstitutet Skogforsk har en egen slinga på sommarens mässa Skogs – Elmia. Där ska olika metoder för skogsskötsel visas i praktiken, i några fall så att skogsägarna direkt kan jämföra alternativen. På slingan visas bland annat den dominerande metoden trakthyggesbruk tillsammans med kontinuitetsskogsbruk. Diskussionerna om metod har genom åren varit motstridiga.
– Längs slingan finns ett välskiktat område. På en del ska vi ställa i ordning för slutavverkning, på den andra gallrar vi ut träd av olika dimensioner, så kallad blädning, säger Isabelle Bergkvist.

Metoderna kan bedömas visuellt och jämföras med aktuella forskningsresultat från bland annat programmet Future Forest, som presenteras på mässan. Forskarna kommer inte att förorda någon av metoderna. Valet beror på lokala förhållanden och skogsägarens mål. Andra teman längs slingan är röjning, gallring och skonsam drivning, som är samlingsnamnet på avverkningens alla steg fram till bilväg.

Rådet till skogsägare är att sätta upp målbilder och anpassa brukningsmetoderna efter dem. Är målet hög och lönsam virkesproduktion, är skogen en plats för rekreation och naturvård eller är ägandet ett bidrag till en hållbar utveckling? Skogsbrukets framtid är en annan dimension av skötselfrågorna. Politikerna är under press att minska avverkningarna och skydda allt större arealer. Det kräver en djupare medvetenhet i alla läger om skogens betydelse.

– Skogen är en klimatsmart och förnybar resurs som kan ersätta mindre hållbara råvaror som olja och bomull. Tygfibrer av trä, viskos, förbrukar en bråkdel av vattnet som krävs för odling av bomull, säger Isabelle Bergkvist. Skogforsk finns på plats under Skogs-Elmia i Jönköping den 4-6 juni för att diskutera med en kategori som de sällan träffar. – Vi möter oftast skogens tjänstemän och entreprenörer, men de privata skogsägarna är en viktig grupp. De äger hälften av skogsmarken och är intresserade av mer än tillväxt, säger Isabelle Bergkvist.

Share