Skogspriserna 2023

Nedgång, men mest ett hack i uppåtkurvan

Fastighetsmäklaren Lars Ektander och affärschefen Stefan Wärdig.

SKOG (JB)

Under 2023 har skogsmarkspriserna gått ner något. Prisutvecklingen sett över 10 år är dock fortsatt stor. Köp- och säljmönstret var i stort sett oförändrat mot 2022.

Mot bakgrund av inflation, ränteläge och den allmänt oroliga tiden så vore det konstigt om inte även skogsmarkspriserna påverkats. Det har de, men inte så mycket som man kanske föreställt sig. När man delar in landet i södra, norra och mellersta så framträder de stora dragen tydligt.
– På riksnivå har vi en sättning på marknaden på 5,1 procent sedan förra året, berättar affärschefen Stefan Wärdig. I södra delen av landet är siffran minus 6,9 procent.

För norra respektive mellersta Sverige är siffrorna minus 4,2 respektive minus 3,6.
– Intressant är ändå att kika på den tioåriga utvecklingen. Då har vi fantastiska 51 procent upp för Sverige som helhet och 62 procent för södra Sverige.

Sett i det perspektivet framstår nedgången mest som ett hack i kurvan, inget mer. Fastighetsmäklaren Lars Ektander utvecklar:
– Just i den här statistiken var 2022 ett kanonår. Det här är bara en liten sättning. Priserna är fortfarande bättre än 2021. Vi ser det snarast som en sättning i marknaden än ett stort prisfall för det är ju bara fem procent.

Det var en markant prisutveckling 2021 och 2022 så det är inte förvånande att den saktat in under förra året, men vad berodde prisökningen på?
– Vi hade ett fåtal investerare som köpte skog i en otroligt stor utsträckning och hög takt. Det drev prisbilden rejält. De var väldigt få till antalet. De investerarna ser vi inte längre. De har nästan upphört helt att investera i skog på det sättet.
– Det i kombination med oron i omvärlden och inflationstakt och därav ökade räntor gör att vi nu har den här sättningen i marknaden. Ändå är nivåerna alltså högre än 2021.

I helårsrapporten anges även den mer detaljerade indelningen av landet, i tio prisområden. Mönstret är detsamma som i den grövre indelningen, men man får fram mer geografiskt specifika data.

I prisområde som utgörs av Östergötland tillsammans med Västergötland ser det ut såhär: Pris uttryckt i skogskubik ner 7,6 procent, men sett till en tioårsperiod så är det ändå en ökning på hela 63 procent. Det här kan jämföras med riket där nedgången varit 5,1 procent och prisutvecklingen sedd över en tioårsperiod upp 51 procent.

En alltid lika intressant uppgift i statistiken är den om hur mycket skog man får för tre miljoner kronor.
– Grafiken visar hur mycket man får för tre miljoner, berättade Stefan Wärdig. Man får 24 hektar och 3 500 kubik i södra Sverige. Ser man på vår region, prisområde tre, får du bara 22 hektar och 3 600 kubik. Skillnaden är stor över landet.

Som jämförelse är värdena i nordvästra Sverige, prisområde 10, 129 hektar och 11 200 kubik. Rikets medel är 38 hektar och 5 400 kubik.

Genomsnittet i landet ger att man får 38 hektar/ 5 400 kubik. I södra Sverige är det 24 respektive 3 500. Det är alltså dyrare att köpa skog här.

Köp- och säljmönstret avseende kön är tämligen oförändrat gentemot tidigare år. Skillnaden mellan män och kvinnor kan dock vara på väg att minska genom faktorer som att allt fler kvinnor söker sig till skogliga utbildningar. Det kan komma att påverka, men det lär ta mer tid innan det avspeglas i statistiken. Än så länge är det ”alltid 40 procent kvinnor som säljer och alltid 20 som köper.”.

Beträffande ålder för köpare och säljare så blir grupperna fortsatt äldre. En skillnad på köparsidan är däremot vem som köper:
– Köparen skiljer sig mer år från år, säger Stefan Wärdig. Nu har andelen ortsbor som köpt ökat till 48 procent från förra årets 33. Andelen utbor har minskat från 54 till 38 procent.

Sammanfattningsvis är skogen fortsatt en säker och bra investering.

Ladda hem rapporten genom att fylla i dina uppgifter på: https://kunskap.ludvig. se/rapport-skogsmarkspriser- helar-2023

Text och bild: BO BÄCKMAN  

Share