Skogsägarna ökar sitt innehav

Försiktigt ökande priser på spretig marknad

0514032r

Fastighetspriserna på skogsmark i södra Sverige stiger försiktigt enligt Skogssällskapets siffror. Virkespriserna är också bättre i södra Sverige än i norra. Det geografiska läget har en stor inverkan på priset, nära tätort är det vanligen högre.

Från att under ett par tre år ha visat en sjunkande tendens har nu fastighetspriserna på skogsmark i södra Sverige vänt uppåt. Från Svealand och söderut har de året ökat mellan två och fem procent.

Med relativt få spekulanter är det köp-läge i hela landet.
Ulrik Abelson på Skogssällskapet är fastighetsmäklare och värderingsman för Svealand, Götaland samt Baltikum. – Från att marknaden sedan tre år tillbaka varit minskande har det i första hand från hösten under 2014 vänt uppåt, berättar han. Marknaden är dock något spretig. – Det finns alltid några objekt som är mer attraktiva och andra som är mindre attraktiva. Trots att det är en stor spridning på objekten syns en försiktig prisuppgång. Det är för närvarande färre spekulanter och det gör att prisspridningen ökar mellan objekten. När det blir budgivning kan priset dra iväg uppåt. Ibland blir det ingen budgivning alls och då blir priset mer blygsamt, anser Ulrik Abelson. Vem köper idag?
– Tillköp är störst. Befintliga markägare ökar innehavet, men lite nyetableringar är det allt. Det är ingen stor generell förändring så vi kan inte se någon ökning av nyetableringar. Befintliga skogsägare som kan skogsbranschen och tittar framåt kanske köper till för att bättre dela innehavet mellan sina barn vid ett generationsskifte. Den som kan branschen och gör ett genomtänkt köp kan göra en bra affär idag. Även andra värden än ett rent skogligt avkastningsvärde spelar in vid en försäljning. Här finns sådant som jakträtt och rekreation i allmänhet, säger Ulrik Abelson.

Andelen kvinnor som äger skog ökar generellt sett exempelvis genom generationsskiften. Det går mot ett ökat kvinnligt ägande. Oftast köper mannen och hustrun skog tillsammans, men det är fortfarande relativt ovanligt med en kvinna som ensam köpare av en skogsfastighet.

Man kan läsa att det framför allt är rena produktionsfastigheter, det vill säga fastigheter utan byggnader som går bra. Det är ett välkänt faktum att en äldre ladugård betingar små värden om några alls. Dåligt underhållna bostadshus är inte heller värda några nämnvärda summor i sammanhanget. Är byggnader på fastigheten generellt en nackdel vid försäljning?
– Det beror på. Geografiskt läge avgör mycket för försäljning när det finns byggnader. Det kan vara en fördel att stycka av men beror på det enskilda objektet. Oftast är skogen lättare sälja som en enhet. Finns det byggnader som kan hyras ut kan det ge en bra kalkyl då man kan få intäkter genom uthyrningen. Främst är det så om fastigheten är belägen nära någon större ort. Man måste då förstås vara lite aktiv själv med sådant som underhåll och att sköta uthyrningen eller ta hjälp av någon aktör, som Skogssällskapet, som kan hjälpa till med dessa tjänster.

Från Skogssällskapets håll bedöms marknaden för virke i södra Sverige vara relativt god. Här går sågverken bra och betalar därmed bra för råvaran. – Virkespriserna har gått upp mer än fastighetspriserna i södra Sverige under det senaste åren. Min bedömning för det första halvåret 2015 är att virkespriserna i stort ligger kvar på nuvarande nivå, medan skogsmarkspriserna fortsätter öka svagt i södra Sverige, avslutar Ulrik Abelsson.
Text: BO BÄCKMAN

Share