Renare hav och småskaligt fiske

Huvuddragen i förslag till nytt havs-, fiskeri- och vattenbruksprogram

Färre men effektivare satsningar på vattenbruk, småskaligt fiske och miljö i nytt förslag. Bild: MAJA KRISTINA NYLANDER

SVERIGE (JB)

Det nya havs-, fiskeri och vattenbruksprogram för perioden 2021-2027 håller på att ta form. Tanken är ett ökat utbud av svenskproducerat och att programmet ska bidra till målen i den svenska livsmedelsstrategin.

De blå näringarna ska stärkas och Jordbruksverket har på uppdrag av regeringen lämnat förslag på havs-, fiskeri- och vattenbruksprogram för perioden fram till 2027. Och där finns framförallt satsningar på vattenbruk, småskaligt fiske och miljö. Antalet stöd sjunker från 36 till 22 och beskrivs som färre men effektivare satsningar.

– Sammantaget innebär vårt förslag ett mer fokuserat program, med tydliga satsningar på småskaligt fiske, vattenbruk och miljöförbättrande insatser. Målsättningen är att den nya programperioden ska stärka de blå näringarna i Sverige, bidra till renare hav och öka utbudet av svenskproducerade fisk- och vattenbruksprodukter till konsumenterna, säger Andreas Mattisson, biträdande avdelningschef på Jordbruk och analysavdelningen.

Jordbruksverket föreslår även en minskning av antalet handläggande myndigheter för att effektivisera administrationen. Dessutom innehåller förslaget fler schabloniserade stöd med mindre krav på hantering av kvitton och betalningsunderlag för att minska den administrativa bördan både för den som söker stöd och för handläggaren.

Tillsammans med minskningen av antalet stöd är syftet att sammantaget skapa förutsättningar för lägre administrativa kostnader och kortare handläggningstider.

Yrkesfiskare kan även söka stöd för att samla in förlorade fiskeredskap i havet. Genom havs- och fiskeriprogrammet finns totalt 10 miljoner kronor avsatta för draggningsinsatser. Bakgrunden är dels det miljöproblem som marint skräp och förlorade fiskeredskap utgör, dels den tuffa situationen för yrkesfisket.

Många fiskare drabbas av minskade fiskekvoter och i Östersjön har en stor del av torskfiskarna förlorat sina fiskemöjligheter på grund av fiskestopp. Stödet ska bidra till att bevara ett levande kustsamhälle samtidigt som en viktig miljöinsats genomförs.

Det finns en stor mängd förlorade fiskeredskap i vatten, som orsakar problem både för djurlivet och för fisket. Genom att ta upp skräpet minskar vi det lidande som det innebär för fiskar, däggdjur och fåglar att fastna i redskapen. Vi bidrar också till långsiktigt bättre förutsättningar för fisket samt att uppnå miljökvalitetsmålen ”Hav i balans” samt ”Levande kust och skärgård” säger Mats Svensson på Havsoch vattenmyndigheten.

Jordbruksverket och Livsmedelsverket har även dragit lärdomar från pandemin som nu vävs in i arbetet för en stark livsmedelsförsörjning. Pandemin har synliggjort behovet av att bland annat planera för hög personalfrånvaro, störningar i internationell handel och införsel av varor som är nödvändiga för livsmedelsproduktion. Det behövs bättre framförhållning och bättre möjlighet att ställa om verksamheter, eftersom ingen vet hur nästa kris ser ut.
– Vi ska ta med oss lärdomar från pandemin i vårt fortsatta arbete men det är viktigt att Sveriges livsmedelsberedskap bygger på en bredare hotbild med flera scenarier, säger Mattias Åsander, områdeschef på Livsmedelsverket.

Text: TOBIAS PETTERSSON

Share