Rekordlågt bildande av formellt skydd

Under 2021 bildades 980 hektar formellt skydd av Skogsstyrelsen, det lägsta sedan 1998.

Under 2021 bildade Skogsstyrelsen 118 nya biotopskyddsområden och 26 nya naturvårdsavtal. Det är det lägsta antalet sedan Skogsstyrelsens arbete med formellt skydd…inleddes i början av 1990-talet.
– Det främsta skälet till det är att en mycket stor del av anslaget till insatser för skogsbruket behövt reserveras till intrångsersättning i fjällnära skog, säger Johan Åberg, specialist på områdesskydd.

Under 2021 bildades 980 hektar formellt skydd av Skogsstyrelsen vilket är det lägsta sedan 1998. Det visar en ny statistiksammanställning från Skogsstyrelsen.

Anledningen till att nivån sjunkit 2021 är att den största delen av anslaget behövt reserveras för intrångsersättningar till markägare som ansöker om avverkning i fjällnära skog men där tillstånd ofta nekas.
– Bildandet av formellt skydd har varit en verklig utmaning i år eftersom det var först i juni, efter det att regeringen förstärkt anslaget och prognoser för hur mycket av anslaget som behövde reserveras för intrångsersättningar i fjällnära skogar, som bildandet av formellt skydd kunde genomföras, säger Johan Åberg och fortsätter:
– Viktigt att komma ihåg är också att statistiken visar Skogsstyrelsens bidrag till formellt skydd. Senare i vår kommer en redovisning av det totala skyddet av skog under 2021 i Sverige presenteras. Där ingår även länsstyrelsernas och Naturvårdsverkets genomförda formella skydd under 2021, vilket under de senaste två åren i genomsnitt har uppgått till omkring 15 000 hektar skogsmark.

Som mest bildade Skogsstyrelsen formellt skydd på mellan 5 000 och 6 000 hektar per år mellan 2002 och 2005. Därefter har den årliga skyddade arealen minskat.

Skogsstyrelsen kommer senare i vinter att lägga fram ett budgetäskande där behovet av resurser framgår.

Naturvårdsavtalen som Skogsstyrelsen tecknar kategoriseras i olika typer av skogsmiljöer. Den vanligaste skogsmiljön i de områden som omfattas av naturvårdsavtal är naturskogsartad barrskog som är på 15 600 hektar produktiv skogsmark, vilket är 45 procent av all produktiv skogsmark inom naturvårdsavtalen.

Den vanligaste biotoptypen i biotopskyddsområden är de cirka 22 000 hektar med äldre naturskogsartade skogar som utgör 68 procent av den produktiva skogsmarksarealen i biotopskydden.

Källa: Skogsstyrelsen

Share