Regional krishanteringskonferens

Fredrik Lindgren, FOI, och moderator Pernilla Ström talar inför en fullsatt sal.

LINKÖPING (JB)

Det gavs en regional krishanteringskonferens på Flygvapenmuseum i Linköping. Temat var Civilt försvar 2020 – är du redo? Intresset var stort och dagen var fullmatad med viktiga föredrag.

Länsstyrelsen Östergötland och Regionala rådet för krisberedskap och skydd mot olyckor genomförde en krishanteringskonferens på Flygvapenmuseum i Linköping. Syftet med konferensen var att öka kunskapen inom området civilt försvar och krisberedskap.

”Tanken är att alla som har ett intresse av dessa frågor ska ges möjlighet att träffas och utbyta erfarenheter”, stod det i inbjudan. Intresset för de här frågorna är mycket stort och salen på Flygvapenmuseum var fullsatt. Deltagare från många olika intressen fanns med. Myndigheter, LRF, Försvarsmakten med flera sågs i vimlet.

Landshövding Elisabeth Nilsson sa inför konferensen att:
– Vi har med programmets utformning haft som ambition att belysa såväl bakgrund och nuläge som utmaningar och möjligheter, liksom att lyfta frågor kring vad som är skyddsvärt och hur ett samhälle och individer påverkas av krig och konflikt. Som geografiskt områdesansvarig myndighet och länets högsta civila totalförsvarsmyndighet vill länsstyrelsen med denna konferens erbjuda ett forum att lyfta denna högst aktuella och viktiga fråga.

På programmet före lunch fanns, efter landshövdingens inledningstal, såväl Försvarsmaktens omvärldsbeskrivning, MSB:s genomgång av påverkan genom desinformation och liknande, FOI:s beskrivningar av de utmaningar som är kopplade till ett civilt försvar samt statssekreterare Charlotte Svensson som talade om regeringens tankar i de här frågorna. Moderator under dagen var Pernilla Ström.

Vad som var slående under föredragen är hur mycket som förändrats under några år. Frågor som inte ens ansågs värda att nämnas för 10-20 år sedan är idag på agendan. Hotbilden har också förändrats från ett tämligen avmätt lugn till ett man idag rustar upp hela försvaret och diskuterar beredskap. Här finns också medvetenheten om att den enskilda bör kunna klara 72 timmar på egen hand om något dramatiskt inträffar. Vad bör man ha hemma? Hur når samhället ut med den här informationen?

Den snabbt föränderliga omvärlden innebär inte bara risk för eller faktiska fysiska konflikter på allt närmare håll, här finns också en påverkan genom desinformation. Kan man tro på det man läser och i så fall på vad? Ryska trollfabriker och de dagliga rapporterna från USA är skäl till eftertanke.

Efter lunchen höll Tove Lifvendahl, politisk chefredaktör, ett föredrag med rubriken Det skyddsvärda – en självklarhet?, Energimyndigheten tog upp Konsekvenser och påverkan på samhället och Magnus Ernström, författare och bloggare talade under rubriken Vad händer med människan i krig?.

Dagen avslutades med en paneldiskussion där Sven Lindgren, ordförande civilförsvarsförbundet, Jenny Knuthammar, försvarsdirektör, Peter Kindblom, räddningschef, Anita Mohall, beredskapsöverläkare, Peter Widen, Försvarsmakten med flera deltog.

Det tar tid att åter bygga upp försvaret till en nödvändig nivå, men från alla håll kunde man berätta att det är på gång. Vissa delar behöver naturligtvis mer tid medan andra har man kommit längre med.

Med tanke på omvärldsläget och en ny hotbild där inslag påverkar ända in i hemmen utan att för den skull ta formen av regelrätt fysisk konflikt så är uppbyggnaden vad som krävs.

Text och bild: BO BÄCKMAN

Share