Priset på åkermark fortsätter öka

akermark

Lönsamhetsproblem har inte bromsat efterfrågan.När 2014 års siffror sammanställts visar de att det nationella genomsnittet är en pris ökning på fyra procent och ett pris på 110 000 kronor per hektar åkermark. Det är dock en stor skillnad mellan regionerna. Från LRF Konsult förväntar man att prisbilden under 2015 kommer vara stabil.

Statistiken för priserna på åkermark under 2014 har presenterats av LRF Konsult. Den bygger på de förmedlingsuppdrag som LRF Konsults fastighetsmäklare haft under året. Istället för den traditionella regionindelningen av landet används en indelning efter åkermarkens avkastningsförmåga. Den mest bördiga marken återfinns därmed i region ett, i region fem den minst bördiga.

För åkermarkspriserna används samma indelning som används för EU:s gårdsstöd till och med 2014, vilket innebär fem regioner. Region 5 är uppdelad i två kategorier, en utanför Norrland och en som enbart omfattar Norrland. Statistiken omfattar marknadsmässiga fastighetsaffärer, vilket innebär att de har varit utbjudna på den öppna marknaden och avser bara priset för åkermark utan till exempel byggnader och skog. Med de svåra problem med lönsamhet som många lantbruk drabbats av och där kanske den akuta situationen för flertalet mjölkbönder synts mest i rapporteringen under ganska lång tid kan man tycka att en minskad efterfråga och pris på åkermark vore en logisk konsekvens. Så är dock inte fallet. LRF Konsult konstaterar att trots ”lönsamhetsproblematiken för lantbrukare” så stiger priset för åkermark ändå.

I Sverige som helhet steg priset på åkermark 2014 i genomsnitt med 4 procent, och gav ett snittpris på 110 000 kronor per hektar. Förra årets prisförändring skiljer dock rejält mellan de olika regionerna. De senaste fem åren har man sett en oerhörd prisökning, 50 procent, för delar av Skåne och Östergötland som tillhör region 1.

Priserna har nu börjat plana ut. 2014 gav endast en procents ökning av priset. Marknaden betalar här i genomsnitt 298 000 kr för ett hektar åkermark. En kommentar till genomsnittet är att den mest bördiga marken i Skåne betingar upp till 450 000 kronor per hektar. Där priserna är lägst är i region fem. I de delar av region 5 som är belägna utanför Norrland kostar ett hektar åkermark 46 000, vilket betyder ett oförändrat pris medan priset i region 5, Norrland, är 16 000 vilket är en nedgång med 9 procent. Det här ger ett tydligt mått på spannet i prisskillnader som finns i riket.

Den största prisökningen återfinns i region 4 där man noterar + 19 procent, jämfört med 2013 och når ett pris på 65 000 kronor per hektar åkermark. När det kommer till vem som säljer och vem som köper är medelåldern bland säljarna 65 år och bland köparna 47 år. Det är mest män som handlar med marken, 65 procent, av säljarna och 77 procent, av köparna. Kvinnornas andel blir följaktligen 35 respektive 23. Vad som i dessa tider kanske kan uppfattas som förvånande är att 25 procent av köp gjorts för nyetablering. De återstående 75 procenten är tillköp befintliga lantbruk.

Inför 2015 förväntas en fortsatt stor efterfrågan på bördig åkermark, dock kommer regionala avvikelser att synas.Det är inte minst den låga lönsamheten för mjölkgårdar som kan ge regional påverkan även på åkermarkspriset. Trots detta så kommer den enskilt viktigaste faktorn för prisbilden fortfarande utgöras av åkermarkens avkastning. Ytterligare faktorer som påverkar priset är alternativa användningsområden av marken och effektivt utnyttjande av maskinparken. Osäkerheten kring det nya gårdsstödet påverkar också. LRF Konsults helhetsbedömning där även det låga ränteläget påverkar är att prisbilden, med vissa regionala avvikelser, kommer vara stabil.

Text och bild:
BO BÄCKMAN

Share