Östgötska lantbrukare vill investera

Intresse för satsningar på ny teknik för hållbar verksamhet

Östgötska lantbrukare har fortsatt hög investeringsvilja, trots ett osäkert läge. Bild: TOBIAS PETTERSSON

ÖSTERGÖTLAND (JB) 

Det är ett osäkert läge  för många lantbruksföretagare  men investeringsviljan  är fortsatt  hög, precis som  den varit de senaste  åren, enligt en undersökning  på uppdrag av  Landshypotek Bank. 

En undersökning som  Landshypotek Bank låtit göra  bland svenska lantbrukare visar  att många vill satsa på sina  verksamheter och ser stora  möjligheter i att investera i  underhåll av byggnader och  maskiner. 

– Vi har under en längre tid  sett att det finns en stor investeringsvilja  och god framtidstro  bland svenska lantbrukare.  Den här undersökningen  bekräftar att det finns  en stark motivation att utveckla  och satsa på verksamheten,  särskilt bland de större  lantbruksföretagen, säger Per  Lindblad, vd på Landshypotek  Bank. 

Ungefär hälften (51 procent)  av Sveriges lantbrukare  med över 50 hektar åker samt  heltidsbönder (48 procent)  svarar att de skulle vilja återinvestera  ett eventuellt överskott.  Allra mest utmärker sig  investeringsviljan bland större  djurhållare, där nästan sex  av tio (58 procent) svarat att  de vill investera. Resultatet  från undersökningen bekräftar  en stark potential och vad  som varit en trend över en  längre tid. 

Den genomsnittliga investeringsviljan  bland Sveriges  lantbruksföretagare har ökat  från hösten 2019 till hösten  2021. Det innebär att den senaste  mätningen från hösten  2021 är den högsta noteringen  sedan 2012, då frågan började  ställas. 

Östergötland har den tredje  största jordbruksarealen i  landet. Samtidigt har länet  varierande möjligheter för  jordbruk, vilket speglas i typen  av produktion. Omkring  en tredjedel av länets lantbrukare  har växtodling, en tredjedel  djurproduktion och en  tredjedel blandad produktion  eller småbruk. 

Trots orosmoln märks ett  fortsatt intresse bland lantbruksföretagare  i Östergötland  att investera i sina verksamheter.  Det säger Johan  von Kantzow, ordförande för  Landshypotek Ekonomisk  Förening i region Östgöta. 

– Jag upplever ett fortsatt  intresse bland mina lant –  bruks kollegor i regionen att  investera; särskilt i ny teknik  som både bidrar till en mer  rationell och långsiktigt hållbar  verksamhet. Tron på att  äga jord och skog är fortsatt  stark och har ännu inte dämpats  av aviserade räntehöjningar  eller stigande råvarupriser,  säger Johan von Kantzow,  ordförande för Landshypotek  Ekonomisk Förening i  Östergötland och lantbrukare  utanför Söderköping.

Samtidigt är det just nu ett  osäkrare läge för många. Tillväxten  på marknaden nationellt  för utlåning med jordoch  skogsfastighet som säkerhet  har legat över 5,5 procent  under hösten 2021. Under  den senaste tiden har dock  lantbruksföretagarna mött  dramatiska kostnadsökningar,  bland annat när det gäller  insatsvaror. 
– Sett till oss här i Östergötland  märker jag att något  fler börjar bli försiktiga med  nya investeringar inom djurproduktion.  Det är troligen  en konsekvens av högre räntor  och råvarupriser, men  också av ökade regelkrav, arbetskraftsbrist  och risken för  sjukdomar, som svinpest och  fågelinfluensa, säger Johan  von Kantzow och fortsätter: 

– Den svåra biten är om  kostnadsökningarna kommer  att kunna tas ut i höjda priser  i konsumentledet och därmed  bättre på balansräkningen  för oss producenter. Innan  den balansen uppnås lever  många jordbruksföretagare  med en tuff likviditetssituation. 
– Det går ännu inte att bedöma  de ekonomiska konsekvenserna  fullt ut av det som  nu sker. Lantbruksföretagare  är vana vid att hantera årsvariationer  ur flera aspekter,  men de ökade kostnaderna  för insatsvaror och risk för  stigande räntor kan innebära  en lägre investeringsvilja  under 2022, säger Per Lindblad. 
– Vi är väl rustade för att  kunna stötta och bedöma läget  och i en tät dialog med  kunderna ta till vara de möjligheter  som finns. 

Text:  TOBIAS PETTERSSON 

Share