Opastöriserad mjölk

Viktigt att känna till vilka regler som finns för att undvika att bli sjuk

Opastöriserad mjölk säljs från gårdar men alla känner inte till reglerna. Viktigt för både producent och kund att ha kunskap. Bild: PIXABAY

ÖSTERGÖTLAND (JB)

Opastöriserad mjölk kan innehålla bakterier som till exempel ehec och campylobacter. Bakterierna kan ge akuta magsmärtor och diarré. Ibland kan de leda till svåra sjukdomar… som ledinflammation och njurskador. Barn, gravida, äldre och sjuka löper särskilt stor risk att bli allvarligt sjuka.

För att undvika att bakterier sprids är det viktigt att både mjölkproducenter och konsumenter känner till reglerna kring opastöriserad mjölk.

Opastöriserad mjölk är mjölk som inte har hettats upp till en viss temperatur. Upphettningen, pastöriseringen, görs för att avdöda bakterier som kan göra oss sjuka. Företag som levererar opastöriserad mjölk direkt till konsumenter i länet måste följa regler för livsmedelshygien, att konsumenterna får rätt information och att endast små mängder säljs eller skänks.

Den som är mjölkproducent och ska sälja eller ge bort opastöriserad mjölk måste registrera det hos Länsstyrelsen. Observera att man ska registrera en produktionsinriktning för mjölkproduktionen och en annan produktionsinriktning för opastöriserad mjölk. Utlämning av opastöriserad mjölk registreras genom länsstyrelsernas e-tjänst eller via blankett.

Opastöriserad mjölk som levereras direkt till konsument får endast lämnas ut på gården, produktionsplatsen. Mjölken får inte levereras till detaljhandeln. Den ska tappas upp i samband med överlåtelsen till konsumenten. Det är alltså inte tillåtet att tappa upp mjölk i förväg. Som producent får man lämna ut max 70 liter opastöriserad mjölk i veckan. För varje leverans ska man löpande dokumentera datum och levererad mängd mjölk.

– Man får inte heller sälja opastöriserad mjölk via Rekoring. För att sälja mjölk via en Reko-ring måste mjölken vara pastöriserad. Den som säljer mjölken måste också skicka in en anmälan om registrering till kommunen eftersom pastörisering av mjölk är en verksamhet som hör till ledet efter primärproduktionen, berättar Johanna Andersson, Primärproduktions- och djurskyddshandläggare vid Läns – styrelsen Östergötland.

När mjölken levereras ska en skriftlig information lämnas till konsumenten. Den skriftliga informationen ska innehålla: upplysning om att mjölken är opastöriserad och därför kan innehålla hälsofarliga bakterier, rekommendation om att mjölken ska kokas eller användas i maträtter som värms upp innan konsumtion, upplysning om att det är särskilt viktigt att barn, gravida och personer med nedsatt immunförsvar inte konsumerar mjölken innan den har värmts upp samt anvisning om hur mjölken ska förvaras.

Vid leverans av opastöriserad mjölk direkt till konsument ska de allmänna hygienreglerna för primärproduktion i hygienförordningen vara uppfyllda. Det finns även särskilda hygienkrav för produktion av opastöriserad mjölk, särskilda hygienkrav på produktionsanläggningen, och särskilda kvalitetskriterier för opastöriserad mjölk i förordningen om hygienregler för livsmedel av animaliskt ursprung.

Det innebär att den som levererar opastöriserad mjölk direkt till konsument har ansvar för att mjölken är säker och inte medför en risk för människors hälsa. Mjölken får inte bli förorenad eller utsättas för annan skadlig påverkan innan den levereras. Till exempel måste mjölken förvaras tillräckligt svalt och rent samt hanteras under hygieniska förhållanden.

Text: TOBIAS PETTERSSON

Share