Ökade insatser mot granbarkborren

Fokus på skyddade skogar ska begränsa spridning

I skog som har ett formellt skydd, nationalparker, naturreservat, biotopskydd eller naturvårdsavtal, är syftet att bevara den biologiska mångfalden.

LINKÖPING (JB)

Efter de omfattande angreppen av granbarkborre, ökar nu Skogsstyrelsen insatserna i skyddade skogar där det är möjligt. Detta för att begränsa spridningen av skadeinsekten. Det beskedet gavs nyligen vid Granbarkborrekonferensen 2020 i Linköping.

– Även om de skyddade områdena utgör en mycket liten del av de angripna skogarna, behöver vi ta till de åtgärder som är möjliga och relevanta för att begränsa granbarkborreangreppen på landskapsnivå. Därför mer än tredubblar vi omfattningen av insatser i dessa områden under 2020, säger Johan Åberg, specialist på områdesskydd vid Skogsstyrelsen.

När granar blir angripna av granbarkborren i produktionsskogen är det viktigt att få ut de angripna träden så fort som möjligt för att begränsa spridningen som annars riskerar stora virkesvärden. Men i skog som har ett formellt skydd, nationalparker, naturreservat, biotopskydd eller naturvårdsavtal, är syftet att bevara den biologiska mångfalden. Det gör att granbarkborren måste bekämpas på ett sätt som inte riskerar att naturvärdena skadas.

Aktuella åtgärder i de skyddade områdena är ofta fällning och barkning av enskilda angripna träd och uppsättning av granbarkborrefällor. Berörd myndighet gör en bedömning av vad som är lämplig insats i varje enskilt område.

Under 2019 gjorde Skogsstyrelsen insatser i knappt 25 områden för 800 000 kronor i biotopskydd och naturvårdsavtal, som är de former av formellt skydd som Skogsstyrelsen hanterar. I år utökas insatserna och Skogsstyrelsen planerar att utföra bekämpningsåtgärder för tre miljoner kronor, vilket innebär åtgärder i omkring 100 skyddade områden. Därutöver planeras för ytterligare satsning med granbarkborrefällor på ca 4 miljoner kronor i anslutning till skyddade områden.

För att styra insatserna till de områden där de gör störst nytta, kommer Skogsstyrelsen att göra en analys med hjälp av digitala kartor. Skogsstyrelsens nya riskkarta som pekar ut var sannolikheten är störst för framtida angrepp samkörs med kartor över var det finns skyddade skogar som har ett behov av naturvårdande skötselåtgärder inriktade mot gran.

– Tillsammans med fältbesök på plats kan vi sedan ringa in de skyddade områden som har angrepp och utifrån kunskap om det enskilda området besluta vilka bekämpningsåtgärder som ska utföras, säger Johan Åberg.

Naturvårdsverket har ansvar för att vägleda länsstyrelsernas arbete med naturreservat och nationalparker. Naturvårdsverket ska nu fram en vägledning för länsstyrelsernas arbete med insatser mot granbarkborren.

Myndigheten ska också göra analyser kring riskskogarnas utbredning och spridning, både innanför och utanför reservaten, samt var det är möjligt att göra olika typer av åtgärder i enlighet med miljöbalkens bestämmelser.

Skogsstyrelsens och Naturvårdsverkets satsningar på skyddade områden presenterades nyligen vid Granbarkborrekonferensen i Linköping där närmare 400 skogliga aktörer, forskare och representanter från myndigheter delar kunskap och erfarenheter för att vässa redskapen i kampen mot granbarkborren, enligt ett pressmeddelande.

Källa: Skogsstyrelsen Bild: Yaman Albolbol

Share