Nya toppnoteringar på åkermark under 2019

Priset på den bördigaste åkermarken nådde nya toppnivåer under 2019. Under året gick priset upp med 12 procent. Utvecklingen är en vändning med marginal sedan 2018, då priset gick ner med sju procent. Över tid går prisutvecklingen stabilt uppåt. Det visar den årliga statistiken för åkermarkspriser från Ludvig & Co.

En direkt effekt på utbudet kortsiktigt baserat på Corona/ Covid-19 kan bli att utbudet blir något lägre på åkermark och att tiden för försäljning drar ut något initialt, men vägs upp av ett stort intresse för mark som investering och resurs. – Vi bedömer att effekten i prisbilden på åkermark på lång sikt blir begränsad med anledning av Corona/Covid- 19. Åtgärder från Regeringen och Riksbanken som ökar tillgången till kapital, håller nere marknadsräntorna. Tillsammans med ett långsiktigt behov av inhemsk matproduktion för större beredskap och självförsörjning ökar intresset bland lantbrukarna för att utveckla sina företag och skapar en underliggande efterfrågan, säger Per Skargren, Segmentschef Skog & Lantbruk på Ludvig & Co.

Att grunden för en stabil fastighetsmarknaden kvarstår bedömer Ludvig & Co bero bland annat på:
• Vikten av att matproduktion aktualiseras i landet, för att säkra tillgången på livsmedel. • Ränteläget är lågt och det finns god tillgänglighet på kapital med de insatser regeringen och Riksbanken aviserat.
• 96 procent av åkermarken som bjuds ut till försäljning köps av en etablerad lantbrukare. Köparen finns vanligtvis i det absoluta närområdet och med en långsiktighet.
• Intresset för att investera i mark ökar normalt när stora svängningarna på börsen sker och historiskt har kopplingen mellan börskurser och markpriserna varit låg.
• Efterfrågan på mat består i kristider och betydelsen av lokalproducerade livsmedel sätts på sin spets.

Lantbrukarkåren är företagare som ser långsiktigt, både när det gäller att utveckla och investera. Kan maskinkostnaden som är kapitalkrävande fördelas på fler hektar, är det alltid intressant att vara med i diskussionen när någon grannfastighet bjuds ut till försäljning. – Under 2018 såg vi statistiskt en prismässig nedgång med sju procent på den mest högklassiga åkermarken. Under 2019 har priset återhämtat sig med marginal och vi ser en prisuppgång på 12 procent. Riksgenomsnittet för den bästa åkermarken når nu priset 368 000 kr/ha. Pristoppar för årets affärer har legat uppåt 500 000 kr/ha, säger Per Skargren. – Blickar vi över en längre tidsperiod ser vi en prisuppgång med 22 procent under de senaste fem åren. Detta visar att åkermarken har ett stabilt värde över tid. Åkermarken är uppdelad i fem regioner utifrån bördighet, varav region 1 är den mest bördiga. Dessutom är region 5 uppdelad med och utan Norrland.

– Under de senaste åren har vi sett en större spridning prismässigt inom de olika regionerna. Det har visat sig att välskötta brukningsenheter med god arrondering är intressanta på marknaden. Eftersom det oftast handlar om tillköp av mark, styrs prisbilden även av hur många investeringsintresserade och aktiva lantbrukare som finns i närområdet.
– Även i övriga regioner ser vi både upp- och nergångar i pris jämfört med föregående år. Vissa svängningar kan förklaras med att det gjorts några större affärer inom regionen som kan driva prisbilden åt någotdera håll. Statistiken visar att det över tid är lönsamt att investera i åkermark. Intresset att investera i åkermark upplevs stabilt och efterfrågan under 2019 har varit god, det är en samstämmig bild från flera av våra mäklare ute i landet. Vad som också framkommer av statistiken visar att medelåldern hos säljaren är 68 år, 58 procent är män och 42 procent är kvinnor. Medelåldern hos köparen är 51 år, 87 procent är män och 13 procent är kvinnor.

Share