Nu ska svensk ekoproduktion öka

Pengar att söka hos Jordbruksverket

År 2030 ska 30 procent av den svenska jordbruksarealen brukas ekologiskt. Nu finns pengar att söka för att uppnå det. Bild: PIXABAY

SVERIGE (JB)

Sveriges produktion, konsumtion och export av ekologiska livsmedel ska öka, det har regeringen bestämt. Nu utlyser Jordbruksverket 45 miljoner kronor till projekt som kan bidra till det målet.

Under 2017–2018 tog Jordbruksverket, tillsammans med representanter från livsmedelskedjan, fram en åtgärdsplan för att främja regeringens inriktningsmål för ekologisk produktion och konsumtion. Enligt detta mål ska 30 procent av jordbruksarealen brukas ekologiskt och 60 procent av den offentliga livsmedelskonsumtionen utgöras av ekologiska livsmedel 2030.

Därefter avsatte regeringen 50 miljoner kronor till ett nytt uppdrag 2018–2020, för att realisera åtgärdsplanen. I fem utlysningar har dessa medel beviljats för 44 projekt, som på olika sätt arbetar för att främja den ekologiska marknaden.

Nu har Jordbruksverket fått ett fortsatt uppdrag av regeringen för åren 2021-2023 och utlyser 45 miljoner kronor till projekt som kan bidra till regeringens mål. Utlysningen riktar sig till projekt som verkar inom privat och offentlig marknad, förädling, livsmedelsindustri, primärproduktion, kommunikation och export.

I det nya uppdraget för 2021–2023 pekar regeringen även på att arbetet ska utvecklas för att i större utsträckning bidra till utbyte av erfarenheter och dialog, utreda marknadsutvecklingen, verka för uppbyggnad och förmedling av kunskap samt gynna innovation och rådgivning.

Idag finns ett överskott på ekoråvara och preliminär statistik pekar på minskad ekoareal 2020.

En av de utmaningar som ekologiska producenter står inför idag, är att det finns flera koncept som lockar de konsumenter som vill äta hållbart. Även om ekologiskt fortfarande syns på marknaden så tar klimatsmart, vegetariskt och närproducerat ökad plats. Ekologiskt står emellertid inte i strid med dessa koncept, utan de går ofta att kombinera.

Ett av de kriterier Jordbruksverket kommer utgå ifrån vid bedömningen av projekt, är därför förmågan att integrera ekologiskt i ett bredare hållbarhetsperspektiv. Den som vill söka medel för ett ekoprojekt kan gå in på Jordbruksverkets webbplats där det finns mer information om utlysningen och hur man går tillväga för att söka pengar.

Text: TOBIAS PETTERSSON

Share