Mer krävs för skogens miljömål

Utvärdering av miljökvalitetsmålet Levande skogar visar att förstärkta insatser behövs

Mer behöver göras för att nå miljömålen i skogen, konstaterar Skogsstyrelsen. Bild: MAGNUS BINNERSTAM, SKOGSSTYRELSEN.

SVERIGE (JB)

Det genomförs åtgärder för att bevara och utveckla viktiga livsmiljöer för hotade arter, men det är inte tillräckligt. Mer behöver göras för att nå miljömålen i skogen, menar Skogsstyrelsen.

Enligt miljökvalitetsmålet Levande skogar ska skogens och skogsmarkens värde för biologisk produktion skyddas, samtidigt som den biologiska mångfalden bevaras samt kulturmiljövärden och sociala värden värnas.

Mer preciserat gäller för miljökvalitetsmålet Levande skogar att: skogsmarkens fysikaliska, kemiska, hydrologiska och biologiska egenskaper och processer är bibehållna, att skogens ekosystemtjänster är vidmakthållna, att skogens biologiska mångfald är bevarad i samtliga naturgeografiska regioner och arter har möjlighet att sprida sig inom sina naturliga utbredningsområden som en del i en grön infrastruktur.

Naturtyper och naturligt förekommande arter knutna till skogslandskapet ska ha gynnsam bevarandestatus och tillräcklig genetisk variation inom och mellan populationer, att hotade arter har återhämtat sig och livsmiljöer har återställts i värdefulla skogar, att främmande arter och genotyper inte hotar skogens biologiska mångfald.

Genetiskt modifierade organismer som kan hota den biologiska mångfalden får inte vara introducerade, att natur- och kulturmiljövärden i skogen är bevarade och förutsättningarna för fortsatt bevarande och utveckling av värdena finns och att skogens värden för friluftslivet är värnade och bibehållna.

Sveriges miljökvalitetsmål följs upp årligen medan en fördjupad utvärdering görs en gång per mandatperiod.

Naturvårdsverket samordnar arbetet med miljömålsuppföljningen i samråd med andra berörda myndigheter. Skogsstyrelsen ansvarar för uppföljning och utvärdering av miljökvalitetsmålet Levande skogar, och de konstaterar att de åtgärder som görs för att bevara och utveckla viktiga livsmiljöer för hotade arter inte är tillräckliga.

Det pågår många åtgärder inom skogssektorn för att förbättra tillståndet i skogen, men flera av insatserna kräver tid för att ge full utväxling i miljön. Exempelvis är det lång leveranstid på skogar som avverkats med omfattande lämnad miljöhänsyn och sedan vuxit upp till nya, äldre skogar. De äldsta skogarna av det slaget börjar i dag nå upp till en ålder av cirka 30 år.

– Vi behöver förstärka de åtgärder som minskar fragmenteringen i skogslandskapet och bevarar livsmiljöerna för hotade och känsliga arter. Flera åtgärder pågår, men de behöver fortgå och förstärkas, säger Herman Sundqvist, generaldirektör på Skogsstyrelsen.

Sammantaget bedömer Skogsstyrelsen att trenden för utvecklingen i miljön är negativ. Viktiga insatser som görs av skogsbruk och myndigheter och som behöver förstärkas är bland annat att: skydda skogar med höga naturvärden, öka användningen av hyggesfria metoder och stärka grön infrastruktur.

Även arbetet med att förhindra skador på kulturmiljön är fortsatt viktigt. Positivt är att kulturstubbar visat sig vara en effektiv åtgärd, som när de används har minskat skadorna på värdefulla kulturmiljöer. En förändring åt rätt håll, samtidigt som skadorna på värdefulla kulturlämningar fortfarande är stora.

I höst kommer Skogsstyrelsen att presentera en ny fördjupad utvärdering av miljömålet Levande skogar. Den senaste fördjupade utvärderingen gjordes 2019.

Text: TOBIAS PETTERSSON

Share