Lantbrukets miljöarbete förbättrar vattenmiljön

Fosforläckaget har minskat mer än beräknat

Dammanläggning vid Stora Tollby. Bild: GUNNAR GIDEFELDT

SVERIGE (JB)

En av lantbrukets största miljöutmaningar är att minska läckaget av fosfor från odlingsmarken. Svenska bönder har arbetat intensivt i flera år för att förbättra läget. Nu visar nya beräkningar att fosforläckaget från odling glädjande minskat mer än tidigare bedömningar.

Fram till 30 april pågår ett samråd för Vattendirektivets åtgärdsprogram. Enligt de senaste beräkningarna för hela landet har fosforläckaget minskat med 11 procent från 1995 till 2011 vilket motsvarar cirka 110 ton per år.
– Eftersom miljöarbetet har fortsatt är den verkliga minskningen fram till idag troligen mer än dubbelt så stor, säger Markus Hoffman, vattenexpert på LRF.

Det handlar bland annat om nyanlagda våtmarker och dammar som fångar upp fosfor, strukturkalkning för att minska jorderosion och minskad gödsling av åkrar på höstarna.

Att utföra beräkningar av näringsläckage från samtlig åkermark i ett helt land är en omfattande uppgift. I det arbetet deltar en rad forskare och flera myndigheter.
– Det är viktigt att beräkningsmodellerna utformas så att de tar hänsyn till så många åtgärder som möjligt, både sådana som benämns miljöåtgärder men även andra som minskar läckaget från landets gårdar, säger Markus Hoffman.

LRF menar att de svenska lantbrukarnas miljöarbete underskattas i beräkningarna.
– Det finns ett tydligt ”positivt miljömörkertal” av åtgärder som inte går att bortse från. För att fånga det behövs både bättre insamling av uppgifter om genomförda åtgärder men även forskning för att kvantifiera deras effekt, säger Markus Hoffman.

I tabellen här intill (kan läsas i papperstidningen) ges exempel både på miljöåtgärder men även andra åtgärder som har minskat fosforläckaget till sjöar och vattendrag och vilken de kan ha haft.

Ännu fler åtgärder görs bland annat med miljörådgivning inom projektet Greppa Näringen.

Share