Kunskap om fornlämningar

Skogsstyrelsen lyfter under hösten hur Sveriges skogsägare kan bidra till att kulturminnen bevaras till kommande generationer.

Skogsstyrelsen lyfter under hösten hur Sveriges skogsägare kan bidra till att kulturminnen bevaras till kommande generationer.

Skogsstyrelsen lyfter under hösten hur Sveriges skogsägare kan bidra till att kulturminnen bevaras till kommande generationer. Satsningen syftar till att minska de omfattande skadorna på forn- och kulturlämningar i skogsbruket.

Tidigare i år presenterades Skogsstyrelsens och Riksantikvarieämbetets uppföljning av hänsynen till forn- och kulturlämningar. Den visar att 41 procent av de inventerade forn- och kulturlämningarna påverkas eller skadas i samband med skogsbruk. Vanliga lämningar i skogen är kolbottnar, husgrunder, gravar och fångstgropar.

De vanligaste orsakerna till skador på forn- och kulturlämningar är körskador, avverknings- rester, plantering och markberedning. Markberedning påverkar mest negativt – 73 procent av de inventerade forn- och kulturlämningar som utsatts för markberedning var skadade eller grovt skadade.

– Med kampanjen vill vi öka skogsägarnas intresse för, och kunskap om, hur man tar hänsyn till forn- och kulturlämningar vid olika åtgärder i skogen. Ju mer man vet om lämningarna och var de finns, desto lättare är det att undvika skador. Ett bra hjälpmedel är vår e-tjänst Mina Sidor där skogsägarna enkelt och kostnadsfritt kan se vilka registrerade lämningar som finns i deras skog, säger Monika Stridsman, generaldirektör, Skogsstyrelsen.

Skogskvällar och andra aktiviteter kommer att genomföras runt om i landet av Skogsstyrelsen. En särskild kampanjsida på Skogsstyrelsens webbplats har byggts upp med information och vägledning när det gäller frågor kring forn- och kulturlämningar.

Riksantikvarieämbetet och Skogsstyrelsen tog i början av 2015 fram förslag på åtgärder för att minska skadorna och arbetar nu i dialog med skogsbruket om hur dessa kan genomföras. Kunskap, samverkan och engagemang ska vända utvecklingen.

– Skadorna på lämningarna i skogen ligger fortfarande på en oacceptabelt hög nivå. Lämningarna i skogslandskapet är nycklar till att förstå vår historia. Om skogsbrukets aktörer har mer kunskap kommer de också kunna ta sitt ansvar för att minska skadorna, säger Lars Amréus, riksantikvarie, Riksantikvarieämbetet i ett pressmeddelande. Skogsstyrelsen lyfter under hösten hur Sveriges skogsägare kan bidra till att kulturminnen bevaras till kommande generationer.

Bild: BJÖRN ÖST

Share