Klimatnytta syns i fastighetsannons

Ludvig & Co först ut med märkning av hur mycket kol fastigheten binder

En ny märkning i fastighetsannonser visar hur klimatnyttig skogen är. Bild: LUDVIG & CO

SVERIGE (JB)

Från och med denna sommar anger Ludvig & Co fastighetsförmedling en ny parameter i sina fastighetsannonser. Där anges hur mycket kol skogen binder vilket är ett mått på… fastighetens klimatnytta.

Skogen utgör en viktig del i ekosystemet då den bland annat binder in mycket koldioxid som annars bidrar till växthuseffekten i atmosfären. På så sätt begränsar den också Sveriges klimatpåverkan.

Ludvig & Co fastighetsförmedling som är Sveriges största förmedlare av skogsfastigheter har nu som första fastighetsförmedlare i Sverige, infört en märkning som synliggör hur mycket kol en skogsfastighet binder. Märkningen, som visualiseras på fastighets – annonserna, blir ett nulägesmått på den klimatnytta som skogsfastigheten bidrar till och därmed visar potentialen på skogen utifrån ett klimatperspektiv.

Syftet är att ge ytterligare en dimension till investeringsbesluten hos fastighetsköpare liksom marknadsföringen hos säljaren.
– Intresset för att äga skog är mycket stort bland annat eftersom det ger möjlighet att själv kunna påverka sin investering utifrån den målsättning man har med innehavet. Vi ser ett ökande intresse för att aktivt bruka skogen på ett långsiktigt och hållbart sätt. Vår märkning blir därför en viktig parameter att väga in för att kunna ta ett välgrundat beslut inför investeringen. Detta gäller såväl företagare som privatpersoner, säger Peter Calderon, affärsområdes – chef Ludvig & Co fastighetsförmedling.

Märkningen blir ett nytt komplement till att marknadsföra skogsfastigheten och kan visa hur skogen bidrar till vår gemensamma miljö.

Från och med juni i år kan säljare av skogsfastigheter hos Ludvig & Co fastighetsförmedling välja om de vill presentera hur mycket kol skogsfastigheten binder genom märkning på fastighetsannonsen. Klimatnyttan på skogsfastigheten beräknas utifrån skogsbruksplanen och dess åtgärdsförslag.
– Med detta vill vi erbjuda ett nytt sätt att marknadsföra sin skogsfastighet på som ligger i tiden. Kolmärkningen utgör ett komplement till övrig information runt en skogsfastighet som bonitet och virkesförråd och förenklar sökandet för köpare som efterlyser fastigheter utifrån storleken på kolinbindningen. Vår förhoppning är att detta även ska höja värdet på skogsfastigheterna, berättar Mikael Sillerström, fastighetsmäklare på Ludvig & Co fastighetsförmedling.

Text: TOBIAS PETTERSSON

Share