Insatser minskade växthusgaser

Även ökad biologisk mångfald efter Länsstyrelsen Östergötlands våtmarksinsatser

Drönarbild över Trangölamyren som är ett av reservaten där man genomförde åtgärder 2023. Bild: LÄNSSTYRELSEN

ÖSTERGÖTLAND (JB)

Länsstyrelserna har i uppdrag av regeringen att arbeta med restaurering och anläggning av våtmarker. 2023 års sammanställning över arbetet är nu klar och i Östergötland har… Länsstyrelsen genomfört ett arbete nära hundra hektar, motsvarande 142 fotbollsplaner. I år får Länsstyrelsen Östergötland sex miljoner för att fortsätta arbetet.

I Östergötland genomfördes under 2023 våtmarksåtgärder på en total yta av 99,8 hektar mark. • 88,4 hektar inom skyddade områden.
• 5,4 hektar inom Lokala vattenvårdsåtgärder (LOVA).
• 3 hektar genom investeringsstöd för vattenvårdsåtgärder.
• 2,8 hektar inom den Lokala naturvårdssatsningen (LONA)
• 0,2 hektar inom Åtgärdsprogram för hotade arter (ÅGP).

Det är framförallt hydrologiska åtgärder där Länsstyrelsen Östergötland lägger igen eller pluggar diken. Men det är även åtgärder där länsstyrelsen låter uträtade vattendrag återfå sin naturligt slingrande sträckning. Länsstyrelsen Östergötland har också anlagt våtmarker och skapat småvatten för till exempel groddjur. Och skapat dammar för att fånga upp näringsämnen.

Vissa av åtgärderna är vegetationsåtgärder där Länsstyrelsen Östergötland röjt vegetation i och runt befintliga våtmarker eller att där Länsstyrelsen Östergötland återinfört hävd med slåtter och betande djur.

Inom de skyddade områdena i Östergötland genomfördes åtgärder i nio områden. Åtgärderna var främst hydrologiska åtgärder. Planering inför kommande åtgärder 2024 genomfördes för tolv områden.

Våtmarksåtgärderna i länet kommer nu att att bidra till att stärka landskapets vattenhållande förmåga, minska utsläpp av växthusgaser och framför allt gynna den biologiska mångfalden.
– Historiskt har våtmarker varit en naturlig del i landskapet och har bidragit med att balansera vattennivåerna när det varit torrt likväl som att jämna ut effekten av översvämningar. Genom samhällets utdikningar har vi minskat landskapets förmåga att reglera sig självt, säger Louise Samuelsson, våtmarkssamordnare vid Länsstyrelsen i Östergötland.

– När vi återställer en del av de utdikade våtmarkerna får vi tillbaka en naturligare hydrologi. Dessutom bidrar vi till att skapa bättre förutsättningar för våtmarksknutna arter.

För 2024 har Länsstyrelsen Östergötland tilldelats 6,1 miljoner kronor av Naturvårdsverket till våtmarksinsatser både i skyddade områden och inom åtgärdsprogram för hotade arter och naturtyper.

Inom de skyddade områdena planerar Länsstyrelsen aktiva åtgärder i 12 naturreservat och förbereder och ska förbereda och planera inför åtgärder som ska göras i 13 naturreservat 2025.

Totalt fördelar Naturvårdsverket 130 miljoner till landets länsstyrelser för våtmarksåtgärder 2024.

Share