Hyfsat år för skogsindustrin

2015 blev ett ganska bra år för svensk skogsindustri. Det visar preliminära siffror från branschorganisationen Skogsindustrierna. Sågverkens produktion blev den högsta sedan 2007. Massaproduktionen fortsatte att utvecklas positivt och papperstillverkningen stabiliserades.

– Som helhet blev 2015 ett hyfsat år. Bland de svenska basindustrierna hade skogsindustrin den mest positiva utvecklingen. Flera företag har tagit beslut om stora investeringar, vilket visar på en tilltro till de långsiktiga möjligheterna, säger Mats Kinnwall, chefekonom på Skogsindustrierna.

Produktionen av marknadsmassa steg för året med två procent, till 3,9 miljoner ton. Den totala exporten var oförändrad jämfört med föregående år det vill säga 3,4 miljoner ton. Leveranserna till EU gick upp med 1,5 procent och även de inhemska leveranserna visade en uppgång för 2015.

– Värdet av den svenska skogsindustriexporten beräknas stiga med tre procent till 127 miljarder kronor, samtliga näringsgrenar inom skogsindustrin beräknas visa en positiv utveckling för 2015, kommenterar Mats Kinnwall.

Den svenska papperstillverkningen, som sjunkit som en följd av nedläggningar de senaste åren, stabiliserades något under 2015. Volymminskningen stannade på cirka två procent till 10,2 miljoner ton. Pappersexporten minskade något i volym, men exportvärdet ökade med cirka en procent.

– Pappersexporten sjönk marginellt med 0,4 procent till 9,3 miljoner ton. Leveranserna till EU, Sveriges största marknad, steg med två procent. Under året fortsatte de inhems – ka leveranserna att sjunka, säger Mats Kinnwall.
Utvecklingen inom de olika produktområdena har varierat, grafiskt papper har fortsatt sin tillbakagång under 2015, mjukpapper har varit fortsatt stabil och visade en ökning för året medan produktionen av förpackningsmaterial är på samma nivå som föregående år.

Produktionen av sågade trävaror fortsatte att stiga under 2015 och nådde 18,1 miljoner kubikmeter.
– Det är den högsta nivån sedan 2007. Produktionen av granvaror ökade fyra procent medan furuproduktionen var oförändrad. 58 procent av produktionen är granvaror medan resterande delen är furu, säger Mats Kinnwall.
Sågverkens leveranser av trävaror utvecklades något bättre än produktionen och steg fyra procent.

Exporten av sågade trävaror uppgick preliminärt till 12,8 miljoner kubikmeter, motsvarande cirka 26 miljarder kronor. Volymen ökade därmed cirka 4 procent medan värdet av exporten ökade cirka 1,5 procent. Sverige ökar sina marknadsandelar på exportmarknaderna, vilket den relativt svaga kronan har bidragit till.

Hög byggaktivitet i Sverige har inneburit god avsättning av trävaror på hemmamarknaden, uppskattningsvis cirka fem miljoner kubikmeter eller 28 procent av de totala leveranserna.

Uppgifterna är preliminära och kan komma att justeras. De definitiva uppgifterna kommer att redovisas i Skogsindustriernas kvartalsrapport i mars, enligt ett pressmeddelande.

Share