Fokus på lantbruket i Riksdagen

”Svenskt lantbruk inte ett bekymmer utan en del av klimatlösningen”

Magnus Oscarsson i samspråk med Lottie Knutsson inför seminariet.

SVERIGE (JB)

Under våren arrangerades ett digitalt seminarium av riksdagsman Magnus Oscarsson (KD) i samarbete med Lantmännen. Huvudfrågan var ”Hur ska vi öka livsmedelsproduktionen i Sverige samtidigt som vi sänker klimatpåverkan i alla led från Jord till bord?”

Medverkande från lantbruks- och livsmedelsbranschen samt några ledamöter från Miljö- och jordbruksutskottet deltog för att diskutera frågan.

Föredrag hölls av Per Lindahl, lantmännens ordförande, Clas Johansson, hållbarhetschef på Lantmännen, samt Johan Kuylenstierna, ordförande för klimatpolitiska rådet och adjungerad professor vid Stockholms universitet.

Efter föredragen följde en paneldiskussion ledd av Lottie Knutsson, journalist och föreläsare. Deltagare var bland annat Elisabeth Hidén, ordförande LRF ungdom, Christina Nordin, generaldirektör Jordbruksverket, Marie Gidlund, vd Sweden Food Arena, samt Jesper Broberg, förbundsdirektör hushållningssällskapet.

Vid diskussionen framkom att det finns stora utmaningar. För att behålla de lantbruk som finns i dag måste lönsamheten öka och konkurrenskraften stärkas. Svenskt lantbruk ligger i framkant med att producera klimatsmart mat och har dessutom en av världens bästa djurhållningar.

– I debatten hörs ofta att bönderna är klimatbovar. Till och med används epitetet bondeskam som är fullständigt absurt när det är precis tvärtom. Svenskt lantbruk är inte ett bekymmer utan en del av klimatlösningen, betonar Magnus Oscarsson.

Under seminariet visades en film där ungdomar från Vreta naturbruksgymnasium i Östergötland medverkade. De vill satsa på yrket som lantbrukare och ser optimistiskt på framtiden.
– Vi ser oss som miljö- och naturvårdare samt företagare. Lantbruket har framtiden för sig och vi är optimistiska inför vårt yrkesval, påpekar ungdomarna.

Seminariet gick i en positiv anda. Vad som lyftes upp i diskussionen var att efterfrågan på svenska produkter stiger i landet. Det diskuterades att exporten har framtiden för sig och många påpekade de utmärkta förutsättningar som finns för att öka exporten.

Våra utmärkta svenska produkter har en fantastisk framtid inom exportsektorn betonades av deltagarna. Där har Sverige mycket att lära av Irland och Danmark.

Under mötet framkom även otryggheten på landet och särskilt för lantbrukarna. Utländska ligor stjäl diesel, maskiner och maskindelar som förs ut ur Sverige. Dessa stölder blir en stor belastning för företag på landsbygden.
– Något måste göras och därför bad jag Rikspolischefen Anders Thornberg att komma till Miljö- och Jordbruksutskottet. Huvudfrågan till honom var: Vilken strategi har polisen för att minska otryggheten på landsbygden? Med tanke på situationen för företagarna på landsbygden måste det tas krafttag för att komma åt dessa ligor, framhåller Magnus Oscarsson.

Text: INGA BIRGITTA WIDÉN

Share