Få investerar i nya stallar

Snabba kostnadsökningar och en osäker marknad drar ner satsningarna

Under 2022 var intresset litet bland djurhållarna att investera i stallbyggnader, det gäller både nyinvesteringar och ombyggnationer. Bild: Tobias Pettersson.

SVERIGE (JB)

Det har varit några osäkra år på rad och det avspeglas även i viljan att investera i att uppföra eller bygga om stallbyggnader inom lantbruket. Moderna stallar är viktigt men… investeringsviljan var låg under 2022.

Jordbruksverkets har tagit fram statistik för länsstyrelsernas förprövningar av stallbyggnader som visar att intresset för att investera var mindre 2022 än tidigare. Investeringsviljan mäts genom länsstyrelsernas förprövningar inför ny- eller ombyggnation av stallar.

Förprövningen är en granskning av stallarna ur djurskyddssynpunkt och görs innan en byggnation sätts igång. Erfarenheten är att de förprövningar som görs också leder till stallbyggen. Förprövning är ett förhandsgodkännande som länsstyrelserna prövar. Kravet på förprövning regleras i djurskyddslagstiftningen och gäller bland annat vid ny-, till eller ombyggnad av stallar eller andra förvaringsutrymmen för djur samt hägn.

Kravet på förprövning gäller inte alla typer av djurhållning utan endast sådana utrymmen som är avsedda för hästar, djur som föds upp eller hålls för produktion av livsmedel, ull, skinn eller pälsar, eller för undervisningsdjur som inte är försöksdjur.

För mjölkkor och dikor var förprövningarna 2022 på den lägsta nivån sedan 2019 respektive 2014 och för suggor har det inte varit så få platser på mer än 15 år.

Det kan finnas flera orsaker till det svala intresset för att investera i stallbyggnader. 2022 har präglats av stor osäkerhet på marknaden med snabba kostnadsökningar för flera viktiga produktionsmedel. För en långsiktig verksamhet som jordbruk brukar osäkra förhållanden dämpa investeringsviljan.

Ytterligare en viktig orsak är att 2022 var sista året av budgetperioden för jordbrukspolitiken som pågått sedan 2014. Det kan finnas företag som valt att invänta den nya budgetperioden för att få längre tid på sig att utnyttja de investeringsstöd som finns för ny-, till – och ombyggnader av stallar.
– För att bibehålla och utveckla en god djurvälfärd är det nödvändigt att det kontinuerligt sker investeringar i stallbyggnader. Om inte så sker finns även risk för att konkurrenskraften i svensk animalieproduktion försämras, säger Gunnar Palmqvist, djurskyddshandläggare.

Text och bild: TOBIAS PETTERSSON

Share