Ekologisk mark minskar

En femtedel av landets jordbruksmark brukas ekologiskt

Under många år ökade den ekologiska jordbruksmarken i Sverige, men de senaste åren har kurvan planat ut. Bild: PIXABAY

SVERIGE (JB)

Den kraftiga ökning av ekologisk jordbruksmark som skedde för tio, femton år sedan har kommit av sig. De senaste året har kurvan planat ut och till och med minskat. En… utveckling som måste vändas om regeringens mål ska kunna nås.

I regeringens handlingsplan för livsmedelsstrategin finns ett inriktningsmål om att 30 procent av den svenska jordbruksmarken ska odlas ekologiskt år 2030. Under de senaste fyra åren, 2018–2021, har andelen legat relativt konstant på drygt 20 procent för Sverige som helhet. Men nu verkar det som att det totala arealen ekologisk jordbruksmark dessvärre minskar.

I Jordbruksverkets statistikrapport Ekologisk växtodling 2021 slås följande fast:

År 2020 minskade den ekologiskt brukade jordbruksmarken för första gången sedan 2012. Under 2021 minskade arealen med ytterligare 3 900 hektar eller knappt en procent jämfört med 2020 och uppgick till 606 900 hektar.

I den totala ekologiska arealen ingår både mark som är omställd och under omställning till ekologisk produktion. Andelen ekologiskt brukad jordbruksmark minskade endast marginellt och är fortfarande 20 procent av den totala arealen jordbruksmark i Sverige.

Arealen ekologiskt brukad åkermark minskade med 3 100 hektar till 469 400 hektar medan arealen betesmark minskade med 800 hektar och uppgick till 137 500 hektar. Antalet företag med ekologiskt brukad jordbruksmark uppgick till 5 249, vilket var 131 färre än 2020.

För fjärde året i rad minskade arealen som är under omställning till ekologisk produktion. 2021 uppgick den till 36 500 hektar, en minskning med 7 700 hektar eller 17 procent jämfört med 2020. Sedan 2017 har omställningsarealen minskat med 44 900 hektar eller 55 procent.

Arealen som var helt omställd till ekologisk produktion var 570 400 hektar, en ökning med 3 800 hektar eller knappt 1 procent jämfört med 2020.

Statistiken visar att den omställda arealen ökat kontinuerligt sedan 2005, om än med lite lägre takt åren 2014–2016 och 2021. Det ser också olika ut i olika län. Fyra län ligger i dagsläget över inriktningsmålet; Jämtlands, Värmlands, Gävleborgs och Dalarnas län. Under 2021 minskade den ekologiskt brukade jordbruksmarken i 15 län medan den ökade i 6 län. För flertalet län är förändringarna dock relativt små. Skåne och Blekinge län har lägst andel ekologiskt brukad jordbruksmark. Där brukas mindre än 10 procent av jordbruksmarken ekologiskt.

Om vi däremot tittar på arealen ekologiskt brukad jordbruksmark så är den störst i Västra Götalands län. Där brukas 138 500 hektar ekologiskt. Därefter följer Östergötlands län och Skåne län med 65 500 hektar respektive 42 400 hektar.

Text: TOBIAS PETTERSSON

Share