Bra start för minskat matsvinn

För att halvera matsvinnet i enlighet med FN:s målsättningar behöver Sverige ta fram en nationell strategi. Det behovet lyfts fram när Livsmedelsverket, Naturvårdsverket och Jordbruksverket idag presenterar slutrapporten i regeringsuppdraget för minskat matsvinn till regeringen.

Kartläggningar av matsvinn inom olika delar av livsmedelskedjan och kunskapsspridning av goda exempel på åtgärder för att minska mat – svinnet, är några av de aktiviter som genomförts under regeringsuppdragets tre år.

Dessutom har man arbetat för samverkan mellan aktörer och drivit en kommuni-kationskampanj riktad till konsumenter.
– Projektet har inneburit en bra start och har bidragit till att få upp matsvinn på agendan i Sverige. Men för att få till en varaktig förändring behöver arbetet fortsätta, säger Ingela Dahlin, projektledare Livsmedelsverket.

– Den treåriga satsningen har fungerat effektivt och vi ser att matsvinnet har minskat under de här åren. En bra samverkan mellan myndigheterna och god respons från ett stort antal aktörer har bidragit till resultatet, säger Anita Lundström, ansvarig handläggare Naturvårdsverket

– Undersökningar har visat att en del av maten som odlas försvinner redan på fältet. Det beror på ojämn efterfrågan eller att det saknas en marknad för att sälja grönsaker som inte är helt perfekta berättar Ulrika Franke, utredare Jordbruksverket.

Slutrapporten tydliggör behovet av att ta fram en långsiktig nationell strategi för att nå FN:s mål om att halvera matsvinnet i butiks- och konsumentledet till år 2030, som Sverige åtagit sig att genomföra. Strategin föreslås omfatta bland annat fortsatta kommunikationsin-satser, kartläggningar och utvecklad samverkan mellan aktörer.

Slutrapporten för regeringsuppdraget presenteras och överlämnas till Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht vid ett möte på näringsdepartementet.

Share