41 nya naturreservat skapas

Linavare-Råneträsket i Gällivare. Typiskt för området är vidsträckta myr-naturskogsmosaiker men det innefattar också ett par flacka skogsberg med gamla barrnaturskogar. Bakom bergen i väster ansluter området till de vidsträckta urskogarna i Muddus nationalpark och Laponia världsarvsområde. Bild: FRÉDÉRIC FORSMARK

Linavare-Råneträsket i Gällivare. Bild: FRÉDÉRIC FORSMARK

SVERIGE

Sveaskog och Naturvårdsverket har träffat en överenskommelse om att långsiktigt skydda värdefulla urskogar och naturskogar. Överenskommelsen omfattar 40 områden i Norrbottens län och ett område i Västerbottens län.

Det innebär att cirka 47 000 hektar mark skyddas som naturreservat, varav cirka 29 000 hektar är produktiv skogsmark.
– Vi är väldigt glada över att vi har gått i hamn med denna överenskommelse till slut, säger P O Wedin, vd för Sveaskog.

I naturreservaten ska skogarnas biologiska och friluftsmässiga värden bevaras och utvecklas och inga verksamheter som skadar områdenas värden får ske.
– Med överenskommelsen får några av de viktigaste urskogarna i landet ett långsiktigt skydd. Nu kan länsstyrelserna formellt skydda skogsområdena som naturreservat och vi kan bidra till att uppnå miljökvalitetsmålen En storslagen fjällmiljö och Levande skogar, säger Björn Risinger, generaldirektör Naturvårdsverket.

Som ersättning får Sveaskog 60 miljoner kronor av staten. Skogarna kommer att finnas kvar i Sveaskogs ägo även efter att marken är skyddad som naturreservat.

Överenskommelsen innebär att några av de största och från naturvårdssynpunkt mest värdefulla urskogsområdena i landet kan ges ett långsiktigt skydd som naturreservat.

Länsstyrelserna startar nu arbetet med att bilda naturreservaten, en process som bland annat innebär samråd med berörda kommuner. Bedömningen är att det tar ett par år innan alla beslut är på plats.

Share