40 miljoner till forskning

Energimyndigheten utlyser 40 miljoner kronor till forskning och demonstrationsprojekt som syftar till energieffektivisering inom transportområdet. Sista ansökningsdag är 10 september 2015.

Programmet syftar till att stärka den nationella kompetensuppbyggnaden genom att bland annat satsa på uppbyggnad av kvalificerade forskarmiljöer, som kan verka som sammanhållande aktörer för ett nationellt nätverk, inom strategiska transportområden, av forskare, innovatörer, tekniker och företagare.

I de forsknings- och utvecklingsprojekt som har en direkt näringslivsförankring kommer en samfinansiering att krävas av industripartners, enligt Energimyndighetens gällande regelsystem, förordning (2008:761) om statligt stöd till forskning och utveckling samt innovation inom energiområdet.

För stora företag krävs generellt sett 50 procent medfinansiering då projektet har forskningskaraktär och 75 procent medfinansiering när projektet är ett utvecklingseller demonstrationsprojekt. Vi ser gärna att projekten är tvärvetenskapliga och att de involverar flera olika aktörer.

Projekten kan sträcka sig över både kortare och längre tid inom programperioden. För projekt som syftar till ändrat resebeteende är det en fördel om det finns samhälls- och beteendevetenskaplig kompetens inom projektet. Programmet omfattar inte projekt med fokus på teknikutveckling av fordon eller motorteknik eller projekt inom elfordonsområdet, eftersom dessa hanteras inom ramen för andra forskningsoch demonstrationsprogram på Energimyndigheten.

Vill du veta mer om hur du ansöker om stöd kan du göra det på Energimyndighetens hemsida: www.energimyndigheten. se

Share