Skogsdag med Södra och LRF

Valdemarsvik_LRF Skog_1Allt från skogsfrågor till avlopp avhandlades

RINGARUM

Ett hygge utmed väg E 22 strax norr om infarten till Ringarum var samlingsplatsen när LRF i Valdemarsviks kommun bjöd in till en träff. Skogsfrågor stod inledningsvis i fokus, men så även andra frågor som rörde kommunen.

– Det har blivit lite av en tradition att vi har en liknande träff vid den här tiden på året, då vi i LRF gör olika studiebesök. I år har vi valt den här platsen där kommunen nyligen genomfört en slutaverkning, sade Anders Ek, när han välkomnade. Först bjöds deltagarna på björksav och därefter förmiddagskaffe, eller te, kokt över öppen eld.

Valdemarsvik_LRF Skog_4Sen tog Robert Andersson från Södra skogs – ägarna över och informerade dels om den aktuella avverkningen, dels om skogsnäringen i stort och då inte minst den kommunägda marken. Kommunens landareal består av totalt 73 382 hektar, varav det är skog på cirka 42 000 hektar, sade Andersson.

Kommunen har på sin skogsmark 38 000 kubikmeter skog, men inklusive Ämtö är hela 70 procent av denna avsatt som olika naturvårdsområden, vilka inte avverkas.
– Om man hypotetiskt antar att man skulle avverka all skog på kommunens mark och lasta upp detta på timmerbilar, har jag roat mig med att räkna ut hur långt detta lastbilståg skulle bli.

Från Valdemarsvik skulle man nå upp till Tierp i närheten av Uppsala, eller med andra ord 33 mil! Medelavverkningen på den kommunägda skogsmarken ligger på 900 kubikmeter per år, men detta hygge innebär en avverkning av det dubbla. Här ska i huvudsak planters tall, eftersom det är mark som lämpar sig för detta träslag. Annars är det emellertid så att gran under en lång följd av år har planterats på marker som är mer lämpade för tall.

Detta har skett med hänvisning till risken för betesskador av älgen på de små tallarna. Detta har medfört att dels blir tillväxten betydligt sämre, framför allt i den senare delen av omloppsperioden, dels blir betestrycket på den relativt ringa delen tallungskog som ändå finns, alldeles för stor.

Valdemarsvik_LRF Skog_3 Valdemarsvik_LRF Skog_2
Det är dags för plantering på det aktuella hygget nu och därför sker det markberedning inför detta. För detta ändamål har man valt att använda sig av markberedning med hjälp av grävmaskin. En dyrare metod, vilken emellertid ger en säkrare etablering av plantorna, samt även gör mindre åverkan på markvegetationen.

En fråga som lyftes vid den efterföljande sittningen på Ringarums Värdshus, var det vattendirektiv som är på tapeten.
– Inventeringen i sig är väl bra, men det hela är svårt att överblicka. Vem ska betala och vem har ansvaret, sade kommunstyrelsens ordförande, Erland Olauson (S), på frågan från Sven-Inge Andersson från LRF, hur man från kommunalt håll ser på den frågan.

Olauson menade att till exempel enskilda avlopp borde vara ett mera prioriterat område och pekade på att varje fastighetsägare har en skyldighet att ha en fungerande anläggning. Det handlar inte om att först vänta på ett tillsynsbesök från miljö- och hälsoskyddskontoret.

En annan för LRF viktig fråga som lyftes är även den mer eller mindre ohämmade utfodring av vildsvin som äger rum på vissa håll och som inte minst stimulerar tillväxten av vildsvinsstammarna. Något som på sikt leder till ökade skador på åkrarna. När det sedan gäller skärgårdsområdet så har för första gången någonsin en plan för kustområdet i kommunerna, Norrköping, Söderköping, Valdemarsvik och Västervik tagits.

Det poängterades att det i dessa sammanhang ofta blir som en järnridå just vid kommun- och länsgränser, vilket i betydande omfattning hämmar utvecklingen. Något som man från de olika kommunerna bör göra något åt, för att stimulera utvecklingen.

Text och bild: HANS ANDERSSON

Share

Ny harv på Spirit

JB 0529 - 08

En nyhet på Spirit är den centralupphängda efterharven som ligger an mot jorden med sin egenvikt.

Den nya harven är en av en rad förbättringar på Spirit som gör att såmaskinen skapar optimala förutsättningar även under tuffa förhållanden. Arbetsvinkeln på den fjäderavlastade harven är enkel att ställa in så att ett perfekt tryck kan erhållas för aktuella markförhållanden och grödor, berättar Bernt Mårtensson på Väderstad AB.

Efterharvspaketet finns i två utföranden, med plattform eller med plattform och ritsmarkörer. Den nya plattformen gör det enklare att komma åt fördelarhus, tank och en eventuell påmonterad Biodrill.

Plattformen förbättrar också säkerheten vid arbete på såmaskinen, avslutar Bernt, i ett pressmeddelande. Centralupphängd efterharv finns valbart till alla Spirit-bredder.

Share

40 miljoner till forskning

Energimyndigheten utlyser 40 miljoner kronor till forskning och demonstrationsprojekt som syftar till energieffektivisering inom transportområdet. Sista ansökningsdag är 10 september 2015.

Share

Aldrig mer i en valberedning…

Så sade jag en gång på 90- talet när jag satt med i en valberedning på distriktsnivå i en organisation som likt många andra ideella föreningar får kämpa för att hitta förtroendevalda som vill dra lasset.

I takt med att allt färre personer uppbär föreningsuppdrag samtidigt som antalet föreningar och Sverige som samhälle till stor del är uppbyggt på en föreningskultur som i sin tur bygger på stor del ideella krafter, kanske det är läge med lite grundläggande föreningskunskap.

borringDet land vi i dag lever i med sina brister men också i allt väsentligt mestadels förtjänster, är som sagt uppbyggt runt folkrörelsen föreningsrörelsen. Överallt. Alltifrån vägföreningar, till bostads-, fack- och fiskeföreningar, men även alla intresseföreningar och politiska rörelser med formella påverkansmöjligheter förenas av föreningslagen.

För att inte nämna hela idrottsrörelsen. Föreningslagen stipulerar hur detta ska hanteras med ett årsmöte som ska utlysas på ett sätt så medlemmarna känner sig kallade och där kan välja en styrelse och andra funktioner som föreslagits av en valberedning.

Årsmötet har också den andra viktiga funktionen att där ge medlemmarna möjlighet att ta del av, men också slutligen godkänna, föreningens räkenskaper och styrelsens arbete och eventuellt avsätta densamma.

I många föreningar avklaras punkten val av valberedning som en av de sista och avklaras väldigt fort genom att någon snabbt föreslår omval, varpå alla närvarande drar en suck av lättnad. Varför egentligen?

Behövs verkligen valberedningen, årsmötet kan väl föreslå namn? Valberedningen är faktiskt en av föreningens viktigaste funktioner. I denna ingår en grupp personer som med årsmötets förtroende har ett år på sig att föreslå en ny styrelse och andra funktioner.

I detta arbete ingår att bilda sig en uppfattning utifrån flera perspektiv hur nuvarande styrelse och ordförande skött sig, men också om det saknas någon kompetens eller profil. Eller om det finns för många av samma sort!

Den helhetsbild som valberedningen har skyldighet att skaffa sig och ett långsiktigt tänk som den måste ha för att få styrelsens kompetenser att återspegla de utmaningar och möjligheter som man ser för föreningen i framtiden eller just nu, kan det vara svårt för ett årsmöte att se.

Framförallt när årsmötet har många olika åsikter som ska jämkas samman till en mycket urvattnad kompromiss. Då är det bättre att ha en valberedning som tänkt, ställt frågor till folk som hunnit grunna och återkomma om de står till förfogande eller ej, och så vidare.

Hur gick det med mitt uttalande då? Sisådär. Jag sitter i skrivande stund i fyra valberedningar och tycker att det är väldigt intressanta uppdrag då jag verkligen känner att jag kan påverka föreningens framtid.

Jag har dock avböjt i princip alla valberedningsuppdrag i föreningar som inte har en verksamhet som är intressant och dynamisk nog att tilltala nya människor att kunna ingå i styrelsen för densamma.

Att ringa och krusa och försköna sanningen för att få namn på ett papper är inte min grej. Så sträck på er alla valberedare där ute i ideella föreningar, ekonomiska föreningar och till bolagsstyrelser. Ni gör ett hästjobb och är den yttersta maktfaktorn som påverkar föreningens framtid. Ändå tills ni blir avsatta har ni fullt mandat att agera utifrån vad ni tror är bäst!

Må så gott i det allt mer tungarbetade Förenings-Sverige önskar Peter
PETER BORRING peter.borring@telia.com
Peter Borring är regionordförande för LRF Östergötland

Share

Förbättringsförslag minskar åtgången av lim

Ger vinster för både ekonomi och miljö

När limträkomponenterna pressas samman trycks överflödigt lim ut från de limbestrukna ytorna. Onödigt mycket lim går till spillo på det sättet, tyckte Tommy Kjellberg som är operatör vid Moelven Töreboda AB.

Share

Stor höstsådd och gynnsamt vårbruk kan ge stor skörd

veteDet svenska vårbruket är inne på upploppet och tack vare en stor höstsådd, god övervintring och generellt gynnsamma väderförutsättningar finns än så länge goda förhoppningar om en stor skörd 2015.

Share

Många aktiviteter i bygdegården

Ideella krafter håller liv i Värna Grebo

VÄRNA

Värna Grebo bygdegård har genom åren blivit en uppskattad och naturlig samlingspunkt för Värnaborna. Här anordnas pubaftnar, barn bio och cykelutflykter.

Share

Solcellsinvigning väckte intresse

JB 0529 - 32Nära 100-talet lantbrukare kom för att beskåda Åkerbys solcellsanläggning

VIKBOLANDET

Lantbrukare från hela Vikbolandet hade samlats på gården hos Jan och Kristina Svensson på Åkerby. Det var dags att inviga solcellsanläggningen men även dela med sig av planeringen av projektets genomförande. Alla Vikbolandets LRFmedlemmar hade fått en inbjudan och närmare ett hundratal hade kommit.

Share